Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - nabór na podinspektora w AB

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 
podinspektora w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – pełny etat
 
  1. Wymagania niezbędne:
1)              Wykształcenie wyższe budownictwo lub architektura
lub
średnie (kierunki jak wyżej) i co najmniej 3 letni staż pracy,
2)              umiejętność odczytywania projektów budowlanych
3)              znajomość przepisów ustaw i rozporządzeń: Kpa, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo wodne, prawo energetyczne, prawo geodezyjne i kartograficzne, o drogach publicznych, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
4)              obywatelstwo polskie,
5)              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6)              brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7)              stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
8)              nieposzlakowana opinia.
  1. Wymagania dodatkowe:
1.               szkolenia w zakresie prawa budowlanego
2.               uprawnienia budowlane
3.               dobra umiejętność obsługi komputera;
4.               komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność
 
  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)              rozpatrywanie wniosków, zgłoszeń oraz innych spraw z zakresu Prawa budowlanego zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową;
2)              Wydawanie decyzji administracyjnych;
3)              Wydawanie zaświadczeń z zakresu Prawa budowlanego;
 
4)      Wymagane dokumenty (obowiązkowe):
 
1)              list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae,
2)              oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3)              kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i staż pracy,
4)              kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5)              inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6)              oświadczenie o:
a.               pełnej zdolności do czynności prawnych,
b.               korzystaniu z pełni praw publicznych,
c.               posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7)              oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane        z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8)              oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
        Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko podinspektora w AB” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 23 maja 2011r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 23 maja 2011r. o godz. 13.00
        Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 346/347 lub 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie potwierdzające dane, o których mowa w ustępie 4 pkt 7 i zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
/-/Maciej Sonik
Krapkowice, 12 maja 2011r.
 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2011-05-12