Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - nabór na młodszego referenta w Wydziale Finansowym

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 
młodszy referent w Wydziale Finansowym
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – pełny etat
 
  1. Wymagania niezbędne:
1)              wykształcenie co najmniej średnie,
2)              udokumentowany co najmniej roczny staż na stanowisku urzędniczym lub roczny staż absolwencki w komórkach księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego
3)              obywatelstwo polskie,
4)              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5)              brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)              podstawy znajomości księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych;
7)              umiejętność pracy w komputerowych systemach finansowo-księgowych;
8)              znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych;
 
  1. wymagania dodatkowe:
1)              rzetelność, sumienność, dokładność
2)              komunikatywność i otwartość,
3)              umiejętność pracy w zespole, kreatywność,
4)              miejętność pracy pod presją czasu,
5)              samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
6)              umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
7)              umiejętność analizy i syntezy informacji,
8)              umiejętność obsługi komputera
9)              znajomość podstaw procedur windykacyjnych prowadzonych zarówno w trybie administracyjnym, jak i cywilnym
 
  1. zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)              wykonywanie czynności związanych z obsługą finansowo- księgową starostwa;
2)              uzgadnianie ksiąg rachunkowych i sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych;
3)              znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem ewidencji i rozliczeń opłat wnoszonych za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa;
4)              uzgadnianie otrzymanych i przekazywanych środków w ramach planu finansowego budżetu powiatu;
5)              informowanie jednostek powiatowych o zatwierdzonych planach finansowych, aktualizacja planów finansowych jednostek powiatowych;
6)              uzgadnianie planów według uchwał;
7)              przygotowywanie projektów uchwał zmieniających uchwałę budżetową, wieloletnią prognozę finansową i układ wykonawczy budżetu wraz z uzasadnieniem dokonywanych zmian;
8)              przyjmowanie sprawozdań od jednostek powiatowych oraz ich kontrola pod względem formalno- rachunkowym;
9)              sporządzanie i uzgadnianie sprawozdań zbiorczych powiatu;
10)           dekretowanie dowodów księgowych dotyczących budżetu powiatu;
11)           przygotowywanie informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu na podstawie informacji otrzymanych od jednostek powiatu;
12)           terminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdań z realizacji budżetu powiatu;
13)           bieżące podnoszenie kwalifikacji, znajomość aktualnych przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości;
14)           weryfikacja i windykacja należności Skarbu Państwa i Powiatu Krapkowickiego;
15)           podejmowanie czynności mających na celu sprawny i skuteczny przebieg procedury windykacyjnej prowadzonej zarówno w trybie administracyjnym, jak i cywilnym, współpraca z organami egzekucyjnymi;
16)           podejmowanie czynności mających na ceku zabezpieczenie należności, zwłaszcza należności nieściągalnych.
 
  1. wymagane dokumenty:
 
1)              list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae,
2)              oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3)              kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia, o którym mowa w ustępie 1 pkt. 2,
4)              kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5)              inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6)              oświadczenie o:
a.               pełnej zdolności do czynności prawnych,
b.               korzystaniu z pełni praw publicznych,
c.               posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7)              oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane        z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8)              oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
        Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Finansowym” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 4 kwietnia 2011r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 4 kwietnia 2011r. o godz. 13.00
        Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 342 lub 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie potwierdzające dane, o których mowa w ustępie 4 pkt 7 i zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
/-/Maciej Sonik
 
 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2011-03-23