Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - nabór na podinspektora w PCIEG

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 
podinspektora w Powiatowym Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – 3/4 etatu
 
  1. Wymagania niezbędne:
1)              Wykształcenie wyższe - ekonomia, administracja, fundusze strukturalne, prawo i inne pokrewne
lub
średnie (kierunki jak wyżej) i co najmniej 3 letni staż pracy, 
2)              umiejętność pisania i zarządzania projektami unijnymi,
3)              obywatelstwo polskie,
4)              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5)              brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)              stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
7)              nieposzlakowana opinia.
  1. wymagania dodatkowe:
1.               dobra umiejętność obsługi komputera;
2.               komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność
3.               znajomość obsługi generatora wniosków w zakresie pozyskiwania środków unijnych.
 
  1. zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)              Realizacja zadań z zakresu występowania o wsparcie finansowe z programów Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych,
2)              koordynacja działań i współpracy z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań wykonywanych przy udziale środków funduszy zewnętrznych
3)              inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu realizację „Strategii Rozwoju Powiatu”,
4)              wszechstronna analiza możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego z funduszy zewnętrznych na realizację zadań powiatu krapkowickiego i jednostek organizacyjnych Powiatu,
5)              monitorowanie i rozliczania projektów, które uzyskały wsparcie ze środków unijnych,
6)              organizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych na terenie naszego powiatu dotyczących zagadnień unijnych skierowanych do wszystkich zainteresowanych grup społecznych, w tym organizacji pozarządowych,
7)              podejmowanie działań wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości na terenie Powiatu Krapkowickiego,
8)              gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i publikacji o Unii Europejskiej,
9)              współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz innych dostępnych form wsparcia,
10)           współorganizowanie imprez o tematyce pro europejskiej,
11)           współpraca z organizacjami pozarządowymi ,
12)           współpraca z innymi jednostkami PCIEG województwa opolskiego i ze stronami porozumienia o utworzeniu sieci PCIEG,
13)           bieżąca współpraca z Krapkowickim Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego i promocji,
14)           podejmowanie kontaktów z inwestorami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działań gospodarczych na terenie powiatu,
15)           podejmowanie działań zmierzających do promowania regionu w zakresie gospodarczym i kulturalnym,
16)           realizacja programów gospodarczych zgodnie ze strategią rozwoju regionu- wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej
 
  1. wymagane dokumenty:
 
1)              list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae,
2)              oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3)              kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i staż pracy,
4)              kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5)              inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6)              oświadczenie o:
a.               pełnej zdolności do czynności prawnych,
b.               korzystaniu z pełni praw publicznych,
c.               posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7)              oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane        z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8)              oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
        Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko podinspektora w PCIEG” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 21 marca 2011r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 21 marca 2011r. o godz. 13.00
        Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 342 lub 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r.   o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie potwierdzające dane, o których mowa w ustępie IV pkt 7 i zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
/-/ Maciej Sonik
 
 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2011-03-08