Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - nabór na Radcę Prawnego 3/4 etatu

 
Załącznik Nr 2 do Regulaminu
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 
 
Radca Prawny
 
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba  -  ¾ etatu
 
Wymagania niezbędne:
1)              Wykształcenie wyższe prawnicze,
2)              uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych) zgodnie  z ustawą z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.)
3)              obywatelstwo polskie,
4)              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5)              brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)              co najmniej trzy letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, 1458 ze zm.),
7)              znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych.
Wymagania dodatkowe:
1)              obsługa komputera,
2)              znajomość programów prawniczych,
3)              zdolności negocjacyjne,
4)              znajomość przepisów i praktyka w ich stosowaniu w zakresie zadań realizowanych przez Powiat Krapkowicki,
5)              umiejętność pracy w zespole,
6)              rzetelność, odpowiedzialność.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)              opiniowanie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty,
2)              negocjowanie i opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Powiat
3)              opiniowanie trybu załatwiania w Starostwie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
4)              nadzór nad stosowaniem prawa w Starostwie oraz udzielanie porad prawnych pracownikom,
5)              wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących Starostwa i Powiatu Krapkowickiego,
 
Wymagane dokumenty:
 
1)              list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae,
2)              kserokopia dokumentów potwierdzającego wpisu na listę radców prawnych i złożenie ślubowania
3)              oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)              kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i staż pracy,
5)              dokumenty lub kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, o którym mowa w dziale I ust. 6 ogłoszenia,
6)              kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
7)              inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8)              oświadczenie o:
a)              pełnej zdolności do czynności prawnych,
b)              korzystaniu z pełni praw publicznych,
c)              posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9)              oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)          oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r.                Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko Radcy Prawnego” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 15 marca 2011r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 15 marca 2011r. o godz. 13.00
                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 308/313 lub 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie potwierdzające dane, o których mowa w ustępie IV pkt 9 i zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
 
/-/ Maciej Sonik
 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2011-03-03