Przejdź do treści strony WCAG

Prowadzenie psychologicznego poradnictwa i terapii dla osób wymagających wsparcia


Prowadzenie psychologicznego poradnictwa i terapii dla osób wymagających wsparcia. Powyższa usługa będzie realizowana w ramach realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej  II edycja” w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf

PDFOgłoszenie - Baza konkurencyjności.pdf
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf

Po zmianach do zastosowania:

PDFOgłoszenie - Baza konkurencyjności - po modyfikacji.pdf

PDFModyfikacja treści zaproszenia do składania ofert.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do zaproszenia - po modyfikacji.docx