Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - nabór na inspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu i Zamóweiń Publicznych

 
Załącznik Nr 2 do Regulaminu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 
 
Inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu i Zamówień Publicznych
 
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – pełny etat
 
Wymagania niezbędne:
1)              Wykształcenie wyższe budowlane,
2)              Minimum 5 letni staż pracy,
3)              uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
4)              umiejętność sporządzania kosztorysów robót budowlanych,
5)              znajomość przepisów dot. gospodarki nieruchomościami wraz z aktami wykonawczymi,
6)              znajomość przepisów w zakresie zamówień publicznych,
7)              bardzo dobra znajomość zagadnień z dziedziny informatyki w tym obsługa komputera,
8)              obywatelstwo polskie,
9)              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
10)           brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11)           znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych.
wymagania dodatkowe:
1)              znajomość zasad działania elektronicznego obiegu dokumentów,
2)              znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej,
3)              podstawowa znajomość zagadnień z dziedziny elektroniki,
4)              umiejętność obsługi programów:
a)            pakiet biurowy MS Office, Open Office,
b)            oprogramowanie kosztorysowe Norma,
c)            oprogramowanie CAD.
5)              umiejętność pracy w zespole,
6)              znajomość przepisów prawnych w zakresie ustawy o samorządzie powiatowym.
 
zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)              prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu,
2)              przygotowywanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego nieruchomości Powiatu,
3)              prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
4)              przygotowywanie dokumentacji do przetargów na dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
5)              przygotowywanie projektów umów na dzierżawę, najem nieruchomości Powiatu,
6)              przygotowywanie dokumentów do opłat czynszowych, podatków i opłat lokalnych,
 
 
 
 
 
wymagane dokumenty:
 
1)             list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae,
2)             oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3)             kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i staż pracy,
4)             dokumenty lub kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie na podobnym stanowisku,
5)             kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
6)             inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7)             oświadczenie o:
a)             pełnej zdolności do czynności prawnych,
b)             korzystaniu z pełni praw publicznych,
c)             posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8)             oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)             oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu i Zamówień Publicznych” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 14 marca 2011r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 14 marca 2011r. o godz. 13.00
            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1  w Krapkowicach.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 308/310 lub 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie potwierdzające dane, o których mowa w ustępie IV pkt 8   i zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
/-/ Maciej Sonik
 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2011-03-01