Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - III nabór audytor wewnętrzny

STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA III NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
audytor wewnętrzny
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba –  1 etat
 
I.               Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:
 
1.              obywatelstwo polskie,
2.              pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.              niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4.              co najmniej 3-letni staż pracy,
5.              wykształcenie wyższe,
6.              posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
1)    jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA lub
2)    złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
3)    uprawnienia biegłego rewidenta, lub
4)    dwuletnia praktyka (określona w art. 286 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych;
7.              nieposzlakowana opinia,
II. Wymagania dodatkowe:
1.              znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
2.              znajomość standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych,
3.              wiedza z zakresu metodologii przeprowadzania audytu wewnętrznego
4.              samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania, odporność na stres,
5.              umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
6.              umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków,
7.              umiejętność obsługi komputera.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym (w szczególności) z zakresu:
1.               kontroli, a w szczególności:
1)              planowania i organizowania przeprowadzania kontroli, w tym finansowej w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu,
2)              opracowywania rocznych planów i harmonogramów kontroli,
3)              przeprowadzania kontroli w tym finansowej, ujętych w zatwierdzonym planie kontroli,
4)              przeprowadzania kontroli doraźnych,
5)              sporządzania protokołów i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych,
6)              prowadzenia monitoringu wykonania zaleceń pokontrolnych,
7)              opracowania projektów procedur pokontrolnych.
2.               Audytu wewnętrznego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), a w szczególności:
a)              prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego
b)              badanie i ocena adekwatności i efektywności systemu kontroli zarządczej,
c)              sporządzanie analizy ryzyka na potrzeby audytu wewnętrznego,
d)              sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego w porozumieniu ze Starostą Powiatu,
e)              opracowywanie rocznych raportów z audytu,
f)                realizację i sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych,
g)              badanie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
h)              prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawniania funkcjonowania jednostki.
 
IV. Wymagane dokumenty:
1.               list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae;
2.               oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3.               kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i staż pracy
4.               kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5.               inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6.               oświadczenie o:
-                pełnej zdolności do czynności prawnych,
-                korzystaniu z pełni praw publicznych
-                posiadaniu obywatelstwa polskiego;
7.               oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8.               oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „III Nabór na audytora wewnętrznego” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 2 marca 2011r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 2 marca 2011r. o godz. 12.00
            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1  w Krapkowicach.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 320/315 lub 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia   21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458).
 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie potwierdzające dane, o których mowa w ustępie IV pkt 7 i zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku.
Starosta Krapkowicki
 
Maciej Sonik

nowa podstrona, dodana 2011-02-18 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2011-02-18