Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - nabór na Powiatowego Rzecznika Konsumentów

STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – 1/5 etatu
I.               Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1.               Wykształcenie wyższe w szczególności prawnicze lub ekonomiczne,
2.               Co najmniej 5 letnia praktyka zawodowa,
3.               Obywatelstwo polskie,
4.               Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5.               Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6.               Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych;
 
II.               Wymagania dodatkowe:
1.               Znajomość ustaw, m. in.: o ochronie konkurencji i konsumentów, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, o Inspekcji Handlowej,
2.               Umiejętność obsługi komputera;
3.              Komunikatywność, i umiejętność  nawiązywania kontaktów interpersonalnych ;
4.              Odporność na stres,
5.              Wysoka kultura osobista.
 
III.           Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.               Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2.               Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
3.               Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
4.               Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
5.               Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych,
6.               Wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą  do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
7.               Przygotowywanie i składanie do 31 marca każdego roku, staroście do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazuje je właściwej miejscowo delegaturze Urzędu.
 
IV.             Wymagane dokumenty:
1.               List motywacyjny i życiorys – curriculum vitae;
2.               Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3.               Kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i staż pracy;
4.               Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5.               Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6.               Oświadczenie o:
a.     pełnej zdolności do czynności prawnych,
b.     korzystaniu z pełni praw publicznych
c.     posiadaniu obywatelstwa polskiego;
7.               Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8.               Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na Powiatowego Rzecznika Konsumentów” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 25 stycznia 2011r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia   25 stycznia 2011r. o godz. 13.00
            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 303 lub 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie potwierdzające dane, o których mowa w ustępie IV pkt 7                                   i zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
 
/-/ Maciej Sonik
 
 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2011-01-14