Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - nabór na inspektora w Biurze Rady

STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Inspektor w Biurze Rady
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba –  pełny etat
I.               Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1.               Wykształcenie wyższe z zakresu: administracja publiczna, prawo
2.               Minimum 3 letni okres zatrudnienia,
3.               Obywatelstwo polskie,
4.               Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5.               Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6.               Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych;
 
II.               Wymagania dodatkowe:
1.               Umiejętność obsługi komputera;
2.               Umiejętność obsługi programów prawniczych - LEX
3.               Znajomość prawa cywilnego, administracyjnego oraz finansowego
4.               Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność
 
III.           Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.               Udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, wstępne opiniowanie ich pod względem redakcyjnym,
2.               Wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady i Przewodniczącemu Zarządu sprawne kierowanie pracami,
3.               Gromadzenie i udostępnianie aktów prawnych uchwalanych przez Zarząd Powiatu oraz Radę Powiatu;
4.               Obsługa Rady Powiatu, Zarządu i Komisji Rady, w tym: przygotowywanie posiedzeń, sporządzanie protokołów z Sesji, Zarządów oraz posiedzeń Komisji, współpraca z organami nadzoru, wstępne załatwianie interpelacji i wniosków radnych, przyjmowanie i przekazywanie członkom Rady materiałów będących przedmiotem posiedzeń, kompletowanie dokumentacji związanej z działalnością Rady i jej Komisji oraz Zarządu
 
IV.             Wymagane dokumenty:
1.               List motywacyjny i życiorys – curriculum vitae;
2.               Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3.               Kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i staż pracy;
4.               Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5.               Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6.               Oświadczenie o:
a.     pełnej zdolności do czynności prawnych,
b.     korzystaniu z pełni praw publicznych
c.     posiadaniu obywatelstwa polskiego;
7.               Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8.               Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko inspektora w Biurze Rady” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 24 stycznia 2011r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia  24 stycznia 2011r. o godz. 13.00
            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1  w Krapkowicach.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 308 lub 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie potwierdzające dane, o których mowa w ustępie IV pkt 7   i zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
/-/ Maciej Sonik
 
 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2011-01-13