Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starsoty Krapkowickiego o wszczęciu postępowania dot. wniosku o pozlenie na budowę budynku inwentarskiego dla bydła opasowego w miejscowości walce na działce nr 170 k.m.1

BS-B.6740.293.2018.GM                                                       

Krapkowice, dnia 11 lipca 2018 r.

                                                                                              

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 czerwca 2018 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej budowy budynku inwentarskiego dla bydła opasowego w miejscowości Walce nr ewidencyjny gruntów 170 k.m.1.

Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska