Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - nabór na naczelnika wydziału finansowego

STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Naczelnik Wydziału Finansowego
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba –  pełny etat
I.               Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1.               Wykształcenie wyższe z dziedziny ekonomii lub finansów publicznych lub zarządzania wymagany profil: rachunkowość, zarządzanie lub finanse publiczne
2.               minimum 5 letni okres zatrudnienia przy wykonywaniu podobnych czynności w tym co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych związanych z księgowością bądź w finansach publicznych w jednostkach samorządowych lub w służbie cywilnej,
3.               obywatelstwo polskie,
4.               pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5.               brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6.               podstawy znajomości księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych;
7.               umiejętność pracy w komputerowych systemach finansowo-księgowych;
8.               znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych;
 
II.               Wymagania dodatkowe:
1.               umiejętność obsługi komputera;
2.               samodzielność w podejmowaniu decyzji
3.               komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność
4.               znajomość przepisów prawnych w zakresie:
1)              -    ustawy o finansach publicznych;
2)              -    ustawy o rachunkowości
3)              -    ustawy o samorządzie powiatowym
 
III.           Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.              Organizacja pracy i nadzór nad  prawidłowym funkcjonowaniem wydziału,
2.              Organizowanie obsługi finansowo - księgowej budżetu Powiatu,
3.              Przekazywanie jednostkom budżetowym środków finansowych na realizację zadań własnych, powierzonych i zleconych,
4.              Nadzór nad prawidłowością sporządzanej sprawozdawczości finansowej z budżetu powiatu i funduszy celowych,
5.              Nadzór nad realizacją uchwalonego przez Radę budżetu Powiatu,
6.              Nadzór i kontrola prowadzonej ewidencji mienia powiatu
7.              Nadzór nad prawidłowym rozliczaniem inwentaryzacji
8.              Weryfikacja oraz windykacja należności Skarbu Państwa oraz należności Powiatu Krapkowickiego,
9.              Koordynowanie systemu rachunkowości, obiegu dokumentów finansowych, gospodarki kasowej.
10.           Opracowywanie projektu budżetu Starostwa;
11.           Opracowywanie układu wykonawczego budżetu Starostwa;
12.           Samodzielne prowadzenie obsługi księgowo – finansowej Starostwa;
13.           Kontrola formalno- rachunkowa dowodów księgowych, sporządzanie przelewów bądź dowodów wypłat do kasy,
14.           Kontrola poprawności dokonywanych w księgach rachunkowych zapisów zdarzeń w ujęciu chronologicznym i systematycznym,
 
IV.             Wymagane dokumenty:
1)             list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae;
2)             oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3)             kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i staż pracy;
4)             dokumenty lub kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie na podobnym stanowisku
5)             kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
6)             inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7)             oświadczenie o:
a.     pełnej zdolności do czynności prawnych,
b.     korzystaniu z pełni praw publicznych
c.     posiadaniu obywatelstwa polskiego;
8)             oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)             oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Finansowego” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 21 grudnia 2010r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 21 grudnia 2010r. o godz. 12.00
            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1  w Krapkowicach.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 315 lub 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie potwierdzające dane, o których mowa w ustępie IV pkt 8  i zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
/-/ Maciej Sonik
  

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2010-12-10