Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze - podinsektor w PZdsOoN

STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Podinspektor
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – pełny etat
I. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1.              wykształcenie:
wyższe
lub
średnie i co najmniej 3-letni staż pracy;
2.              udokumentowany co najmniej roczny staż na stanowisku urzędniczym lub roczny staż absolwencki w komórkach związanych z ochroną zdrowia lub pomocą społeczną w jednostkach samorządu terytorialnego
3.              obywatelstwo polskie,
4.              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5.              brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6.              podstawy znajomości księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych;
7.              umiejętność pracy w komputerowych systemach finansowo-księgowych;
8.              znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych;
II. Wymagania dodatkowe:
1.              rzetelność, sumienność, dokładność,
2.              komunikatywność i otwartość,
3.              umiejętność pracy w zespole, kreatywność,
4.              umiejętność pracy pod presją czasu,
5.              samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
6.              umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
7.              umiejętność analizy i syntezy informacji,
8.              umiejętność obsługi komputera.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym (w szczególności):
1.              Obsługa administracyjna Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
2.              Prowadzenie rejestrów, wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych
3.              Współpraca z lekarzami, pracownikami socjalnymi, doradcami zawodowymi, psychologami i pedagogami (w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności)
4.              Protokołowanie na posiedzeniach Komisji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
5.             Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa, a także organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia programów dla osób niepełnosprawnych.
6.              Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach mieszkańców Powiatu z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych, instytucji
 
IV.            wymagane dokumenty:
1.              list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae;
2.              oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3.              kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia;
4.              dokumenty lub kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie na stanowisku i wymagany staż o którym mowa w ust. I punkt 2;
5.              kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
6.              inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7.              oświadczenie o:
-                pełnej zdolności do czynności prawnych,
-                korzystaniu z pełni praw publicznych
-                posiadaniu obywatelstwa polskiego;
8.              oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9.              oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko podinspektora w PZdsOoN” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 26 października 2010r. do godziny. 9.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia  26 października 2010r. o godz. 9.30
 
Informacja o dalszym etapie i wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 348 lub 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie potwierdzające dane, o których mowa w ustępie IV pkt 8 i zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
Starosta Krapkowicki 
Albert Macha 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2010-10-15