Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie II nabór na audytora wewnętrznego

STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA II NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 
audytor wewnętrzny
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – 1/5 etatu (jeden dzień w tygodniu)
 
I.               Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:
 
1.              obywatelstwo polskie,
2.              pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.              niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4.              co najmniej 3-letni staż pracy,
5.              wykształcenie wyższe,
6.              posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
1)    jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA lub
2)    złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
3)    uprawnienia biegłego rewidenta, lub
4)    dwuletnia praktyka (określona w art. 286 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych;
7.              nieposzlakowana opinia,
II. Wymagania dodatkowe:
1.              znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
2.              znajomość standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych,
3.              wiedza z zakresu metodologii przeprowadzania audytu wewnętrznego
4.              samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania, odporność na stres,
5.              umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
6.              umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków,
7.              umiejętność obsługi komputera.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym (w szczególności):
1.              opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego w urzędzie oraz sprawozdania z wykonania audytu za poprzedni rok,
2.              dokonanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania urzędu,
3.              planowanie zadania audytowego w wyznaczonym obszarze, opracowywanie programu oraz ustalenie celów zadania audytowego,
4.              przeprowadzenie zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu,
5.              dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności systemów kontroli w urzędzie, w tym przestrzegania procedur kontroli, dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości
i oszczędności w wydatkowaniu środków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów z danych nakładów oraz przestrzeganie terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań przez komórki organizacyjne urzędu,
6.              ocenianie adekwatności i efektywności procedur rachunkowości oraz systemów operacyjnych i mechanizmów kontroli wewnętrznej,
7.              identyfikowanie i analiza w danym zadaniu audytowym przyczyn nieekonomicznych i nieefektywnych praktyk, ocenianie alternatywnych rozwiązań, które mogą przynieść pożądane rezultaty, formułowanie zaleceń dotyczących konkretnych obszarów działalności Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz podległych mu jednostek organizacyjnych,
8.              występowanie z wnioskiem o powołanie rzeczoznawcy do udziału w zadaniu audytowym,
9.              przeprowadzenie w razie potrzeby czynności sprawdzających oraz oceniających dostosowanie działań jednostki do zgłoszonych przez audytora uwag i wniosków oraz sporządzenie z nich notatki informacyjnej,
10.          prowadzenie bieżących akt audytu celem dokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego,
11.          stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
12.          dbanie o przestrzeganie przyjętych zasad i standardów audytu,
13.          czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz podległych jednostek organizacyjnych,
14.          wykonywanie innych prac w zakresie audytu, zleconych przez Starostę.
 
IV. Wymagane dokumenty:
1.               list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae;
2.               oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3.               kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;
4.               kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5.               inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6.               oświadczenie o:
-                pełnej zdolności do czynności prawnych,
-                korzystaniu z pełni praw publicznych
-                posiadaniu obywatelstwa polskiego;
7.               oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8.               oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na audytora wewnętrznego” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 27 lipca 2010r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 27 lipca 2010r. o godz. 12.00
            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1  w Krapkowicach.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 320/315 lub 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie potwierdzające dane, o których mowa w ustępie IV pkt 7  i zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
/-/ Albert Macha

 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2010-07-13