Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze - Referent d/s kadr i płac w ZS im. J.Kilińskiego w Krapkowicach

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. JANA KILIŃSKIEGO W KRAPKOWICACH
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Referent d/s kadr i płac
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:
Zespół Szkół
im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach
ul. ks. Fr. Duszy 7
47- 303 Krapkowice
 
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba - ½ etatu
 
I. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania:
  1. wykształcenie co najmniej średnie - preferowane ekonomiczne;
  2. udokumentowany co najmniej roczny staż pracy w oświacie;
  3. obywatelstwo polskie;
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku;
  7. umiejętność pracy w komputerowych systemach kadrowo - płacowych;
II. Wymagania dodatkowe:
1.          rzetelność, sumienność, dokładność;
2.          komunikatywność i otwartość;
3.          umiejętność pracy w zespole, kreatywność;
4.          samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
5.          umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
6.          umiejętność analizy i syntezy informacji;
7.          umiejętność obsługi komputera;
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
1.         Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przyjmowania i zwalniania pracowników
 pedagogicznych i niepedagogicznych;
2.         Prowadzenie dokumentacji osobowej zatrudnionych pracowników;
3.         Wydawanie zaświadczeń na prośbę pracowników;
4.         Realizowanie spraw związanych z ustaleniem prawa do urlopu, wyliczeniem wymiaru
 urlopu;  
5.         Przygotowywanie wykazów i naliczanie nagród jubileuszowych;
6.         Przygotowywanie, przechowywanie i prowadzenie:
-          ewidencji zwolnień lekarskich,
-          ewidencji nieobecności nieusprawiedliwionych i usprawiedliwionych,
-          ewidencji czasu pracy;
7.        Terminowe realizowanie spraw osobowych pracowników;
8.        Przestrzeganie przepisów prawa;
9.        Przestrzeganie tajemnicy służbowej;
10.     Obliczanie i sporządzanie list płac, naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich;
11.     Prowadzenie rozliczeń z ZUS i US;
12.     Sporządzanie rocznej deklaracji PIT- 4R;
13.     Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji ZUS DRA wraz z raportami i przesyłanie elektroniczne do ZUS-u;
14.     Sporządzanie miesięcznych raportów ZUS RMUA;
15.     Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie płac i kadr;
16.     Sporządzanie po zakończeniu roku podatkowego PIT- 11, PIT- 40 (na wniosek pracownika);
17.     Wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora;
18.     Sporządzanie sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej;
19.     Dokonywanie analiz i sporządzanie planów budżetowych w zakresie płac i kadr;
IV. wymagane dokumenty:
1)       list motywacyjny i życiorys - curriculum vitae;
2)       oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3)       kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia;
4)       dokumenty lub kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie na podobnym stanowisku;
5)       kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
6)       inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7)       oświadczenie o:
a.        pełnej zdolności do czynności prawnych,
b.       korzystaniu z pełni praw publicznych,
c.        posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8)       oświadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)       oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r.o ochronie danych osobowych kandydatów (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,poz. 1458 ze zm.).
 
           Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko referenta ds. kadr i płac w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach” osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego ul. ks. Fr. Duszy 7 47- 303 Krapkowice do dnia 16 lipca 2010 do godz. 12.00. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów. Otwarcie kopert nastąpi 20 lipca 2010 roku o godz.12.00.
           Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP- u www.bip.powiatkrapkowicki.pl, Zespołu Szkół im Jana Kilińskiego www.lo.krapkowice.pl oraz tablicy informacyjnej w Zespole Szkół. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 77 4663- 202 .
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć potwierdzające dane, o których mowa w ustępie IV pkt 8 i zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość wykonywania pracy na danym stanowisku.
 



 

Podmiot udostępniający: Zespół Szkół im. J. Kilińskiego
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Medwid
Data wytworzenia: 2010-06-24