Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Rzeczy Znalezionych

Informacja o działalności Biura Rzeczy Znalezionych

Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach informuje mieszkańców Powiatu Krapkowickiego, że przy Starostwie Powiatowym w Krapkowicach funkcjonuje Biuro Rzeczy Znalezionych, w ramach Wydziału Inwestycji i Mienia.

Biuro mieści się w budynku przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach, I piętro - pokój nr 115 i czynne jest
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530.

 

Podstawa prawna funkcjonowania:

 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908);
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020, poz. 1740 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. z 2006,
  nr 208, poz. 1537 z późn. zm.);

oraz na podstawie:

Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych, zatwierdzonego Zarządzeniem Starosty Krapkowickiego
Nr AO.120.142.2021 z dnia 08.11.2021 r.

 

Przedmiotem działalności Biura Rzeczy Znalezionych jest:

 1. prowadzenie postępowań w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych
  do ich odbioru;
 2. udzielanie wyjaśnień dotyczących prowadzonych postępowań w sprawach rzeczy znalezionych, w tym informowanie o depozytach, a także udzielanie wyjaśnień osobom zgłaszającym istnienie ich praw;
 3. zamieszczanie ogłoszeń w sprawie rzeczy znalezionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
  na tablicy ogłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach – w dzienniku o zasięgu lokalnym
  lub ogólnopolskim;
 4. wydawanie rzeczy znalezionych osobom uprawnionym (osobie uprawnionej lub znalazcy);
 5. sprzedaż rzeczy lub likwidacja niepodjętych depozytów.

 

Do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się:

 1. rzeczy znalezione na terenie powiatu krapkowickiego albo rzeczy znalezione przez mieszkańca powiatu krapkowickiego;
 2. rzeczy znalezione, których wartość szacunkowa przekracza 100 zł, chyba, że są to rzeczy
  o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
 3. pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, takie jak: złoto, platyna, srebro, w tym monety, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamienie szlachetne, perły oraz koral, lub rzeczy
  o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej – o ile znalazca nie zna osoby uprawnionej
  do ich odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu;
 4. rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują,
  że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy, a także dokumenty wojskowe,
  a w szczególności legitymacje, książeczki lub zaświadczenia wojskowe albo karty powołania – przekazując niezwłocznie najbliższej jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej;
 5. rzeczy znalezione w budynkach i obiektach użyteczności publicznej, dostarczone przez ich zarządcę, po upływie 3 dni od otrzymania rzeczy.

 

Do Biura Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje się:

 1. rzeczy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 100 złotych, chyba że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
 2. gdy istnieją podstawy do uznania, że rzecz znaleziona została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności;
 3. rzeczy zaliczanych do produktów niebezpiecznych, łatwopalnych, żrących, wybuchowych,
  w tym broni i amunicji;
 4. rzeczy o właściwościach powodujących, że ich przechowywanie jest niemożliwe;
 5. rzeczy stanowiące sprzęt i ekwipunek wojskowy jak również dokumentów wystawionych przez administrację wojskową;
 6. rzeczy znalezione w budynkach i obiektach użyteczności publicznej. W przypadku znalezienia rzeczy w takim miejscu należy zgłosić się do zarządcy budynku/obiektu;
 7. zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.

Odmowa przyjęcia rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych uprawnia znalazcę albo zarządcę budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego do postąpienia z rzeczą według swojego uznawania.

Zasady składania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy:

Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy należy złożyć osobiście w Biurze Rzeczy Znalezionych.

Z czynności odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcia rzeczy na przechowanie pracownik Biura Rzeczy Znalezionych sporządzi protokół, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcia rzeczy.

 

Zasady wydawania rzeczy znalezionej osobom uprawnionym do ich odbioru:

Osoba uprawniona do odbioru rzeczy przed wydaniem rzeczy z depozytu zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zagubieniu rzeczy, z uwzględnieniem czasu i miejsca zagubienia oraz jej opisu, tj. cech charakterystycznych oraz przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych cech zużycia).

 

Zasady wydawania rzeczy znalezionej znalazcom:

W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru
w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania
do odbioru – w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, Biuro Rzeczy Znalezionych zawiadomi o tym znalazcę oraz wezwie go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem,
że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właściciele staje się powiat.

 

Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia
jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom.

Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał
w wyznaczonym przez starostę terminie.

Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa.

Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.

 

Telefony komórkowe, smartwatche, tablety, komputery i inne nośniki danych oraz klucze po upływie terminów poszukiwania właściciela zostają zlikwidowane.

 

 

Wykazy rzeczy znalezionych:
PDFkomunikat 05.10.2023 r.pdf (258,64KB)
PDFkomunikat 18.08.2023.pdf (642,68KB)
DOCwykaz na dzień 03.09.2022.doc (110,00KB)
PDFkomunikat 04.2022.pdf (644,75KB)
DOCInformacja BRZ.doc (59,00KB)
DOCkomunikat02.02.doc (110,00KB)
DOCwykaz rzeczyznalezionych 08.10.doc (108,00KB)
DOCkomunikat 21.04.2021.doc (108,00KB)
DOCaktualizacja wykazu z dnia 13.04.doc (107,50KB)
PDFkomunikat z dnia 12.02.2021.pdf (709,88KB)
DOCkomunikat z dnia 03.08.2020.doc (105,00KB)
DOCwykaz rzeczy znalezionych 23.06 2020.doc (104,00KB)
PDFwykaz rzeczy znalezionych 2020.pdf (710,82KB)
DOCwykaz rzeczy znalezionych aktualizacja 24-09-2019.doc (113,50KB)
DOCwykaz rzeczy znalezionych za rok 2017.doc (120,00KB)
DOCwykaz rzeczy znalezionych za rok 2018.doc (111,00KB)