Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczętym postępowaniu wodnoprawnym na wniosek Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

BS.6341.4.2017                                                          Krapkowice, dnia 23 stycznia 2017 r.

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości

informację, iż na wniosek nr WIK.6220.1.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 18 w Walcach, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni nr 5 oraz pobór wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych za pomocą studni zlokalizowanej na działce nr 38/6 w Rozkochowie, w ilości Qmax.h=50 m3/h, dla potrzeb wodociągu grupowego Rozkochów.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Zainteresowane strony mogą składać  wnioski i uwagi w tej sprawie w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, natomiast zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

                                                                                             Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                             Katarzyna Gondek - Jaśkowska