Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Finansowym

STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Młodszy referent w Wydziale Finansowym
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba –  pełny etat
I. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1.               wykształcenie co najmniej średnie– preferowane ekonomiczne;
2.               udokumentowany co najmniej roczny staż na stanowisku urzędniczym lub roczny staż absolwencki w komórkach księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego
3.               obywatelstwo polskie,
4.               pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5.               brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6.               podstawy znajomości księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych;
7.               umiejętność pracy w komputerowych systemach finansowo-księgowych;
8.               znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych;
II. Wymagania dodatkowe:
1.              rzetelność, sumienność, dokładność,
2.              komunikatywność i otwartość,
3.              umiejętność pracy w zespole, kreatywność,
4.              umiejętność pracy pod presją czasu,
5.              samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
6.              umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
7.              umiejętność analizy i syntezy informacji,
8.              umiejętność obsługi komputera.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym (w szczególności):
1.              uzgadnianie otrzymanych i przekazywanych środków w ramach planu finansowego budżetu powiatu,
2.              informowanie jednostek powiatowych o zatwierdzonych planach finansowych, aktualizacja planów finansowych jednostek powiatowych,
3.              uzgadnianie planów według uchwał,
4.              przygotowywanie projektów uchwał zmieniających uchwałę budżetową i układ wykonawczy budżetu wraz z uzasadnieniem dokonywanych zmian,
5.              przyjmowanie sprawozdań od jednostek powiatu oraz ich sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym,
6.              sporządzanie i uzgadnianie zbiorczych sprawozdań powiatu,
7.              przyjmowanie i analizowanie sprawozdań finansowych od jednostek powiatowych oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych,
8.              dekretowanie dowodów księgowych dotyczących budżetu powiatu,
9.              współudział przy sporządzaniu rocznej sprawozdawczości i pracach przy opracowywaniu projektu budżetu oraz jego realizacji,
10.          przygotowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu na podstawie informacji otrzymanych od jednostek powiatu,
11.          terminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdań z realizacji budżetu powiatu,
12.          bieżące zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami w zakresie finansów publicznych i rachunkowości,
13.          weryfikacja oraz windykacja należności Skarbu Państwa oraz należności Powiatu Krapkowickiego,
14.          podejmowanie czynności mających na celu sprawny i skuteczny przebieg procedury windykacyjnej prowadzonej zarówno w trybie administracyjnym, jak i cywilnym, współpraca z organami egzekucyjnymi,
15.          podejmowanie czynności mających na celu zabezpieczenie należności, zwłaszcza należności nieściągalnych.
 
IV.             wymagane dokumenty:
1)             list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae;
2)             oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3)             kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia;
4)             dokumenty lub kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie na podobnym stanowisku
5)             kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
6)             inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7)             oświadczenie o:
a.     pełnej zdolności do czynności prawnych,
b.     korzystaniu z pełni praw publicznych
c.     posiadaniu obywatelstwa polskiego;
8)             oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)             oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Finansowym” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 15 marca 2010r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 15 marca 2010r. o godz. 12.00
      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1  w Krapkowicach.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 315 lub 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie potwierdzające dane, o których mowa w ustępie IV pkt 8   i zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
 /-/Albert Macha
 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2010-03-02