Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości budżetowej - 1/2 etatu

Zespół Szkół im. J. Tuwima
ul. Kościelna 10,
47-300 Krapkowice
 
DYREKTOR ZSS W KRAPKOWICACH
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 
młodszy referent
ds. księgowości budżetowej
w Zespole Szkół im. J. Tuwima w Krapkowicach w księgowości
w wymiarze etatu – ½
 
 
 
I. Wymagania niezbędne.
1. Wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne,
2. Znajomość rachunkowości budżetowej.
3. Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
a) jest obywatelem polskim,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
1. Prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych.
2. Naliczanie płac; sporządzanie list, poleceń księgowania, przelewów, rozliczanie zobowiązań  z ZUS i US.
3. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań z wyżej wymienionego zakresu.
4. Kompletowanie, ewidencjonowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
5. Przyjmowanie i kontrola formalno-rachunkowa Faktur VAT i rachunków.
6. Prowadzenie bieżących spraw finansowych w czasie nieobecności Głównego Księgowego.
 
III. Wymagane dokumenty.
1. Życiorys zawodowy (CV),
2. List motywacyjny.
3. Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
4. Oświadczenie kandydata, że posiada znajomość rachunkowości budżetowej.
5. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
6. Kopia dowodu osobistego.
7. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że,
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
8. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach w sekretariacie w terminie do dnia 6 listopada 2009r.
Dokumenty aplikacyjne, które nie spełnią wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl).
 
 
Dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych
im. J. Tuwima
w Krapkowicach
Irena Mocek

 

 
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Mocek
Data wytworzenia: 2009.10.23