Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o zmianę pozwolenia zintegrowanego wydanego dla Zakładów Wapienniczych LHOIST S.A.

BS.6222.2.2016                                                                                               Krapkowice, dnia 20 października 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), art. 21, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 33 oraz art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

 

STAROSTA KRAPKOWICKI

zawiadamia

że w dniu 03.10.2016 r. zostało wszczęte na wniosek

Zakładów Wapienniczych LHOIST S.A.

postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego znak BS.6222.1.2014 z dnia 9 lipca 2014 r., zmienionego decyzją znak BS.6222.3.2014 z dnia 5 grudnia 2014 r., wydanego dla Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A., w związku z eksploatacją instalacji do produkcji wapna na terenie Jednostki Produkcyjnej w Górażdżach.

W związku z powyższym informuję, iż wniosek o udzielenie przedmiotowego pozwolenia wyłożony jest do wglądu w Wydziale Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa, ul. Kilińskiego 1, Krapkowice (pokój 112, I piętro) – w godzinach urzędowania Starostwa.

Zawiadamiając o powyższym, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w okresie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w wyżej wymienionym wydziale Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Uwagi i wnioski zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, Urzędu Miejskiego w Gogolinie, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiatkrapkowicki.pl/.


                                                                                              Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                              Sabina Gorzkulla

Metryczka
 • wytworzono:
  20-10-2016
  przez: Anna Piosek
 • opublikowano:
  20-10-2016 11:22
  przez: Anna Piosek
 • zmodyfikowano:
  20-10-2016 11:24
  przez: Anna Piosek
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 874
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl