Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o zmianę pozwolenia na budowę nr 137/2015 z dnia 30 kwietnia 2016 r.

BS.6740.347.2016                                                                                            

                                                                                                                               Krapkowice, dnia 29 września 2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

  

Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 września 2016 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej dla inwestycji obejmującą rozbudowę zakładu farb graficznych w Choruli polegający na: rozbudowie hali magazynowej, rozbudowie budynku zbiorników technologicznych, budowie hali myjni, destylarni i warsztatu, rozbudowie przejścia podziemnego – łącznika, przeniesienia istniejącej wiaty, rozbiórce istniejącego budynku myjni i destylarni, przebudowy układu komunikacyjnego, infrastruktury technicznej w miejscowości Chorula na działkach nr ewid. gruntów 384, 385, 107/40 k.m.2 w zakresie zmiany projektu budowlanego.

 

Inwestor: Chespa Farby Graficzne Sp.  z o.o.

 

Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego
Katarzyna Gondek Jaśkowska

Dyrektor Wydziału BS