Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA  STANOWISKO URZĘDNICZE
 
PODINSPEKTOR w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba –  ¾ etatu
I. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1.               wykształcenie  wyższe
lub
średnie i co najmniej 3 lata stażu pracy,
2.               udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku,
3.               obywatelstwo polskie,
4.               pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5.               brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
II. Wymagania dodatkowe:
1.               znajomość przepisów w zakresie  zadań Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
2.               znajomość ustaw i rozporządzeń samorządowych;
3.               umiejętność obsługi komputera.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym (w szczególności):
1.               Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz innych przepisów dot. ochrony środowiska, jako ogółu elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności dot. powierzchni ziemi, kopalin, wody, powietrza, krajobrazu, klimatu oraz pozostałych elementów różnorodności biologicznej.
2.               Realizacja zadań z zakresu rolnictwa wynikających z przepisów prawnych, będących w kompetencji starosty oraz inne czynności z tego zakresu.
3.               Bieżące informowanie podmiotów o ich obowiązkach i uprawnieniach wynikających z ustaw.
4.               Przygotowywanie prognoz, planów, sprawozdań i statystyk w ramach powierzonych spraw.
 
IV.             wymagane dokumenty:
1)             list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae;
2)             oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3)             kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia;
4)             dokumenty lub kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie na podobnym stanowisku
5)             kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
6)             inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7)             oświadczenie o:
a.     pełnej zdolności do czynności prawnych,
b.     korzystaniu z pełni praw publicznych
c.     posiadaniu obywatelstwa polskiego;
8)             oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)             oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale ROŚ” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 5 października 2009r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia  5 października 2009r. o godz. 11.15
            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1  w Krapkowicach.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 324/331 lub 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie potwierdzające dane, o których mowa w ustępie IV pkt 8  i zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
/-/Albert Macha
 
 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2009-09-24