Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2015 kwartał I - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 39 w sprawie zawieszenia naboru wniosków w roku 2015 o udzielenie dotacji celowej.pdf
PDFuchw. nr 40 w sprawie w sprawie wyrazenia zgody na zaliczkowe finansowanie w 2015 r. zadania zwiazanego z biezaca dzialalnoscia Powiatowego Zespolu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kr-ch.pdf
PDFuchw. nr 41 w sprawie upowaznienia do zawierania umow telekomunikacyjnych w imieniu Powiatu Krapkowickiego.pdf
PDFuchw. nr 42 w sprawie zmiany uchw. nr 1262 ZPK z dn. 13.11.2014 r. w sprawie przedlozenia RIO i Radzie projektu uchwały budzetowej na 2015 r. wraz z uzasadnieniem oraz materialow infor..pdf
PDFuchw. nr 42 zalacznik nr 3 - wykaz zmian.pdf
PDFuchw. nr 42 zalacznika nr 2 - Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015.pdf
PDFuchw. nr 42 zalaczniki do zalacznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. - dochody.pdf
PDFuchw. nr 42 zalaczniki do zalacznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. - dochody i wydatki wykonywane na podst. porozumien.pdf
PDFuchw. nr 42 zalaczniki do zalacznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. - plan dochodow i rachunkow jednostek oswiatowych.pdf
PDFuchw. nr 42 zalaczniki do zalacznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. - przychody.pdf
PDFuchw. nr 42 zalaczniki do zalacznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. - wydatki.pdf
PDFuchw. nr 42 zalaczniki do zalacznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. - wydatki majatkowe.pdf
PDFuchw. nr 42 zalaczniki do zalacznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.- dochody i wydatki z zakresu administracji rzadowej.pdf
PDFuchw. nr 42 zalaczniki do zalacznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.- dochody z oplat i kar za korzyst. ze srodowiska.pdf
PDFuchw. nr 42 zalaczniki do zalacznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.- dotacje celowe.pdf
PDFuchw. nr 42 załacznik nr 1 - Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 43 w sprawie zmiany uchw. nr 1263 ZPK z dn. 13.11.2014 r. w sprawie przedlozenia RIO i Radzie projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023.pdf
PDFuchw. nr 43 zalacznik nr 1 - Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFuchw. nr 43 zalacznik nr 1 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 43 zalacznik nr 2 - Wykaz zmian do projektu wpf na 2015 rok.pdf
PDFuchw. nr 43 zalacznik nr 2 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 43 Załacznik nr 3 do załącznika nr 1 - Objaśnienia przyjętych wartości w WPF.pdf
PDFuchw. nr 44 w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 'Budowa ciagu komunikacyjnego [...] zadanie B.pdf
PDFuchw. nr 45 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Krapkowickiego w nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspolnikow KCZ Sp. z.o.o.pdf
PDFuchw. nr 46 w sprawie zmiany uchw Nr 22-2014 ZPK w sprawie wyboru wnioskow i przyznania dofinans na realizacje zadan objetych progra Aktywny Samorzad - wydatki inwestycyjne.pdf
PDFuchw. nr 46 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 47 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza przekazanej przez Powiat Krapkowicki dotacji tytułem dofinansowania kosztow dzialalnosci WTZ.pdf
PDFuchw. nr 48 w sprawie rozliczenia udzielonych w roku 2014 dotacji celowych ze srodkow budzetu powiatu krapkowickiego pochodzacych z wpływow z tytułu opłat za korzystanie ze srodowiska.pdf
PDFuchw. nr 48 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 49 w sprawie ustalenia warunków IV przetargu na zbycie nieruchomości połozonej w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 40-42.pdf
PDFuchw. nr 50 w sprawie ogłoszenia IV przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości połozonej w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 40-42.pdf
PDFuchw. nr 51 sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci ul. Piastowska 40-42 w Krapkowicach.pdf
PDFuchw. nr 52 w spawie zaopiniowania uaktualnienia przebiegu drogi wojewodzkiej nr 416 relacji Zywocice – Głogowek – Glubczyce – Kietrz – Raciborz.pdf
PDFuchw. nr 53 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na wspolne organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli.pdf
PDFuchw. nr 54 w sprawie opracowania planu prac związanych z zarzadzaniem drogami powiatowymi w 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 55 w sprawie w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok.pdf
PDFuchw. nr 55 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 55 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 55 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 55 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 56 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 57 w sprawie wyboru wnioskow o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony srodowiska oraz udzielenia dotacji z budzetu Powiatu Krapkowickiego w 2015 roku.pdf
PDFuchw. nr 57 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 58 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Spiders Krapkowice.pdf
PDFuchw. nr 59 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - LUKS Winner.pdf
PDFuchw. nr 60 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - STODOŁA Komorniki.pdf
PDFuchw. nr 61 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Uniwersytet III Wieku.pdf
PDFuchw. nr 62 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego - Klub Inteligencji Katolickiej.pdf
PDFuchw. nr 63 w sprawie zatwierdzenia sprawozdnia z wykonania zadania publicznego z obszaru ekologii i ochrony zwierzat - Krapkowickie Stowarzyszenie Oswiatowe z siedzibą w Krapkowicach.pdf
PDFuchw. nr 64 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Stowarzyszenie Razem dla Obrowca.pdf
PDFuchw. nr 65 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania z zakresu prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2014 r..pdf
PDFuchw. nr 66 w sprawie podwyzszenia wartosci srodka trwalego stanowiacego budynek Zespolu Szkol Zawodowych im. Piastow Opolskich.pdf
PDFuchw. nr 67 w sprawie zwolnienia z obowiazku realizacji tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajec.pdf
PDFuchw. nr 68 w sprawie przyjecia regulaminu organizacji otwartych konkursow ofert na realizacje zadan publicznych [...] zgodnie z rocznym programem wspolpracy na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 68 zalacznik nr 1 - regulamin otwartych konkursow ofert.pdf
PDFuchw. nr 68 zalacznik nr 1 do zalacznika nr 1 - wzor ogloszenia.pdf
PDFuchw. nr 68 zalacznik nr 2 do zalacznika nr 1 - oswiadczenie czlonka komisji.pdf
PDFuchw. nr 68 zalacznik nr 3 do zalacznika nr 1 - karta oceny formalnej.pdf
PDFuchw. nr 68 zalacznik nr 4 do zalacznika nr 1 - karta oceny merytorycznej.pdf
PDFuchw. nr 69 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2015 r. na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDFuchw. nr 69 zalacznik do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 70 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2015 r. na realizacje zadan publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDFuchw. nr 70 zalacznik do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 71 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2015 r. na realizacje zadan publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.pdf
PDFuchw. nr 71 zalacznik do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 72 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2015 r. na realizację zadan publicznych w obszarze nauki, szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego[..].pdf
PDFuchw. nr 72 zalacznik do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 73 w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji, kontaktow zagranicznych [...] w roku budzetowym 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 73 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 73 zalacznik nr 2- szkoły artystyczne.pdf
PDFuchw. nr 73 zalacznik nr 3 - dotacje spółdzielnie socjalne.pdf
PDFuchw. nr 73 zalacznik nr 4- kolonie i obozy.pdf
PDFuchw. nr 73 zalacznik nr 5 - kultura bibliotek,zabytki.pdf
PDFuchw. nr 73 zalacznik nr 6 - sport.pdf
PDFuchw. nr 74 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 r. wraz z zalacznikiem.pdf
PDFuchw. nr 74 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 74 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 75 w sprawie zmiany w planie finansowym budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 r..pdf
PDFuchw. nr 76 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 r. wraz z zalacznikiem.pdf
PDFuchw. nr 77 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 78 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli [..] placowek oswiatowych prowadzonych przez Powiat Krapkowicki.pdf
PDFuchw. nr 79 w sprawie zmiany budzetu na 2015 rok.pdf
PDFuchw. nr 79 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 79 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 79 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 80 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2015 rok.pdf
PDFuchw. nr 81 w sprawie przyjecia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Krapkowickiego na lata 2015-2017.pdf
PDFuchw. nr 81 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 82 w sprawie rozliczenia dotacji KCZ.pdf
PDFuchw. nr 83 w sprawie powolania komisji konkursowej (...)nauki, szkolnictwa (...)oswiaty i wychowania.pdf
PDFuchw. nr 84 w sprawie powolania komisji konkursowej (...) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDFuchw. nr 85 w sprawie powolania komisji konkursowej (...) kultury, sztuki(...).pdf
PDFuchw. nr 86 w sprawie powolania komisji konkursowej (...) ekologii i ochrony zwierzat (...).pdf
PDFuchw. nr 87 w sprawie rozliczenia (...) Klub Karate Shotokan ENSO.pdf
PDFuchw. nr 88 w sprawie wyboru wnioskow w 2015 cz.II.pdf
PDFuchw. nr 88 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 89 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok i zal nr 1.pdf
PDFuchw. nr 89 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 90 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2015 rok, zal nr 1,2.pdf
PDFuchw. nr 91 w sprawie upoważnienia Starosty do dokonywania zmian w planie wydatkow w 2015 roku.pdf
PDFuchw. nr 92 w sprawie upoważnienia PUP do dokonywania zmian w planie wydatkow w 2015 roku.pdf
PDFuchw. nr 93 w sprawie upoważnienia KP PSP do dokonywania zmian w planie wydatkow w 2015 roku.pdf
PDFuchw. nr 94 w sprawie upoważnienia PINB do dokonywania zmian w planie wydatkow w 2015 roku.pdf
PDFuchw. nr 95 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyr PUP do realizacji programu (...).pdf
PDFuchw. nr 95 zalacznik do uchwaly.pdf
PDFuchw. nr 96 w sprawie dofinansowania doskonal. zawodowego (...) E. Krępa.pdf
PDFuchw. nr 97 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok.pdf
PDFuchw. nr 97 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 97 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 97 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 98 w sprawie zmiany w planie finansowym.pdf
PDFuchw. nr 99 w sprawie zmiany w planie finansowym-po radzie.pdf
PDFuchw. nr 100 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFuchw. nr 100 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 100 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 101 w sprawie (...)wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2014 r.pdf
PDFuchw. nr 101 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 101 zalacznik nr 1 - Część 1 - dochody.pdf
PDFuchw. nr 101 zalacznik nr 1 - Część 2 - wydatki.pdf
PDFuchw. nr 101 zalacznik nr 1 - Część 3 - informacja opisowa_.pdf
PDFuchw. nr 101 zalacznik nr 1 - Część 4- wykaz jedn.budżet..pdf
PDFuchw. nr 101 zalacznik nr 1 - Część 5-stopień realizacji przedsiewziec.pdf
PDFuchw. nr 101 zalacznik nr 1 - Część 6_SPRAWOZDANIE z umorzenia 2014.pdf
PDFuchw. nr 101 zalacznik nr 1 - Wykorzystanie dotacji udzielonych za 2014.pdf
PDFuchw. nr 101 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 101 zalacznik nr 2 -opis..pdf
PDFuchw. nr 102 w sprawie wybór kultura.pdf
PDFuchw. nr 102 zalacznik do uchwały - kultura.pdf
PDFuchw. nr 103 w sprawie zmiany budżetu, zal. nr 1.pdf
PDFuchw. nr 104 w sprawie zmiany planu finansowego.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  18-07-2016
  przez: Magdalena Woźny
 • opublikowano:
  18-07-2016 12:27
  przez: Magdalena Woźny
 • zmodyfikowano:
  18-07-2016 13:52
  przez: Magdalena Woźny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 1020
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl