Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na rozbudowę hali magazynowo - produkcyjnej o część magazynową wraz z infrastrukturą techniczną, Krapkowice, działki 30/10, 30/13, 30/16, 30/15, 30/19

BS.6740.249.2016                                                                                           

                                                                                                                               Krapkowice, dnia 15 lipca 2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7 lipca 2016 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dot. rozbudowy hali magazynowo - produkcyjnej o część magazynową wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krapkowice na działkach nr ewid. gruntów 30/10, 30/13, 30/16, 30/15, 30/19.

 

Inwestor: Goldman Poland Sp. z o.o., Warszawa, ul. Złota 59

 

Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego
  2. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowy w Krapkowicach.

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego
Katarzyna Gondek - Jaśkowska
Dyrektor Wydziału BS