Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Głównego księgowego

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 

         Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach, zgodnie z art. 3 a ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

                                                      

                                                             Główny księgowy

 

 

Adres jednostki
Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach

ul. Kościelna 10,
47-300 Krapkowice
Tel.: 077/4661417

 

Stanowisko: główny księgowy

 

Wymiar zatrudnienia:  1/2 etatu

 

 

Wymagania niezbędne:

         Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) może być osoba, która:

1.    ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa publicznego;

2.     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3.    nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

4.     spełnia jeden z poniższych warunków:

Ø    ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,

Ø     ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
i posiada co najmniej 6-letnią  praktykę w księgowości,

Ø     jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

Ø    posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

Wymagania dodatkowe:

1.     znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej w jednostkach samorządowych,

2.     znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

3.     znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

4.     znajomość przepisów podatkowych,

5.     znajomość przepisów płacowych,

6.     znajomość przepisów ZUS,

7.     znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych, płacowych „Płatnik”,

8.     umiejętność zarządzania zespołem pracowników,

9.     dyspozycyjność, dokładność, sumienność, systematyczność, komunikatywność,

10.doświadczenie na stanowisku księgowego jednostki budżetowej.

 

 

Obowiązki:

         Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności głównego księgowego reguluje art. 45 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).

 

 

Wymagane dokumenty:

1.    podanie o przyjęcie na stanowisku objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu (list motywacyjny),

2.    CV zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.),

3.    kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska objęte konkursem oraz dokumentów o ukończonych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje,

4.     kserokopia świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy,

5.     zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

6.     kserokopia dowodu osobistego.

 

 

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 14.08.2009r. do godz.14.00 w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko urzędnicze – Główny księgowy” – decyduje data wpływu do Szkoły.

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

         Po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełnili określone powyżej wymagania formalne podana będzie do publicznej wiadomości na:

-         stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,

-         na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowani
do dalszego etapu kandydaci będą informowani telefonicznie.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na:

-         stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,

-         na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

 

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima

w Krapkowicach

Irena Mocek

 

 

Krapkowice, 30.06.2009r.

 

 


 

Podmiot udostępniający:

Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dyrektor Irena Mocek
Data wytworzenia: 2009.06.30