Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Lokalnym Punkcie Informacyjnym

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
podinspektor w Lokalnym Punkcie Informacyjnym
(nazwa stanowiska pracy)
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
 
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – pełny etat
 
1.      Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
 
1)             Wykształcenie wyższe lub średnie i co najmniej 2 letni staż pracy, 
2)             obywatelstwo polskie,
3)             pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4)            brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5)             posiadanie szerokiej wiedzy z zakresu funduszy europejskich i obsługi klienta
6)             nieposzlakowana opinia
 
2.      wymagania dodatkowe:
1.             dobra umiejętność obsługi komputera;
2.             komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność,
3.             dobra znajomość języka angielskiego
 
3.      zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)             realizacja działań informacyjnych i promocyjnych, skierowanych do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i społeczności lokalnej, dotyczących funduszy strukturalnych,
2)             udzielanie beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych wynikających z Narodowej Strategii Spójności oraz współpraca z GPI w tym zakresie.
3)             udział w akcjach promocyjnych, tworzeniu i dystrybucji materiałów promocyjnych (np. biuletyny, ulotki, itp.) we współpracy z GPI,
4)             inicjowanie i organizowanie spotkań/szkoleń/konferencji dla potencjalnych beneficjentów z obszaru powiatu oraz aktywny udział w spotkaniach/szkoleniach/konferencjach pozostałych partnerów sieci.
5)             monitorowanie i aktualizowanie informacji i aktualności na stronach internetowych LPI.
 
4.      wymagane dokumenty:
1)             list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae;
2)             oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3)             kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia;
4)             dokumenty lub kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie na podobnym stanowisku
5)             kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
6)             inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7)             oświadczenie o:
a.   pełnej zdolności do czynności prawnych,
b.   korzystaniu z pełni praw publicznych
c.   posiadaniu obywatelstwa polskiego;
8)             oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)             oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Lokalnym Punkcie Informacyjnym” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 8 czerwca 2009r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 8 czerwca 2009r  o godz. 12.00
            Informacja o liczbie kandydatów startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne a następnie informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 342 lub 326.
 
UWAGA! Zgodnie z wymogami porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Opolskiego soba zatrudniona w drodze naboru na ww. stanowisko pracy będzie corocznie poddana  egzaminom sprawdzającym wiedzę z programów operacyjnych.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie potwierdzające dane, o których mowa w ustępie 4 pkt 8 i zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
 /-/Albert Macha
 
 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2009-05-28