Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis do ewidencji wykładowców

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Transportu

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, parter – sala obsługi petenta.

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – piątek od 7.30 – 18.00

Tel. 77 40 74 323, 77 40 74 336

mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23),

Informacje:

 Ewidencję wykładowców prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania.

Wykładowcą jest osoba, która:

 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  •  prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 • posiada zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców,
 •  jest wpisana do ewidencji wykładowców.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku o wpis do ewidencji wykładowców wraz z załącznikami.

DOCwniosek_wykładowca.doc (1,04MB)
 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiana jest po złożeniu kompletnego wniosku.

Po złożeniu wniosku (wraz z załącznikami) o wpis do ewidencji wykładowców,  Starosta zgłasza kandydata na wykładowcę  na egzamin do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę. Po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego, Starosta wpisuje osobę do ewidencji wykładowców, wydając jednocześnie zaświadczenie o wpisie do ewidencji oraz nadając wykładowcy numer ewidencyjny.

 

Wpis lub odmowa wpisu do ewidencji wykładowców następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 Opłaty:

Opłata za wpis do ewidencji wykładowcy wynosi 50,00 zł.

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Starostwa (parter, obok sali obsługi petenta), która jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.00, dokonać wpłaty z wykorzystaniem karty płatniczej lub dokonać przelewu na rachunek bankowy podany poniżej:

 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Bank Spółdzielczy Krapkowice

Nr rachunku: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001

(tytułem: opłata komunikacyjna za wpis do ewidencji wykładowców)

 

 

 

Obowiązki wykładowcy:

 Wykładowca jest obowiązany:

1)przekazywać staroście:

a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie

- najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,

b) informację o zmianie danych;

2)corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego;

3)do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach;

4)rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;

5)poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;

6)posiadać w czasie prowadzenia nauki teoretycznej zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.