Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. obronnych w wydziale ZKO

STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA  STANOWISKO URZĘDNICZE
 
INSPEKTOR ds. OBRONNYCH
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba –  pełny etat
I. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1.              wykształcenie  wyższe,
2.              staż pracy minimum 3 lata,
3.              udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku,
4.              obywatelstwo polskie,
5.              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6.              brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7.               nieposzlakowana opinia
8.               posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dokumentów o klauzuli minimum „poufne”
II. Wymagania dodatkowe:
1.               znajomość przepisów w zakresie  spraw obronnych , zarządzania kryzysowego,
2.               znajomość ustaw i rozporządzeń samorządowych;
3.               dyspozycyjność;
4.               umiejętność obsługi komputera.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym (w szczególności):
1.             Prowadzenie spraw związanych z przeznaczaniem osób do funkcji kuriera Starostwa Powiatowego w Opolu oraz prac przygotowawczych do nałożenia obowiązku świadczeń doraźnych osobistych w czasie mobilizacji i wojny,
2.             Prowadzenie postępowania oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach o uznanie żołnierzy i poborowych za jedynych żywicieli - posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub o konieczności sprawowania przez żołnierzy bezpośredniej opieki nad członkami rodziny,
3.             Wykonywanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska oraz z rejestracją przedpoborowych zgodnie z ustaleniami naczelnika Wydziału,
4.             Prowadzenie rejestru osób o nie uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
5.             Zawiadamianie właściwej Wojskowej Komendy Uzupełnień o złożonych przez poborowych wnioskach o uznanie konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny,
6.               Prowadzenie spraw oraz dokumentacji dotyczącej działalności w zakresie planowania operacyjnego,
7.               Prowadzenie spraw oraz dokumentacji dotyczącej działalności w zakresie szkoleń obronnych,
8.               Prowadzenie spraw oraz dokumentacji dotyczącej problematyki obronnej w zakresie zagrożeń militarnych i niemilitarnych realizowanych i przypisanych organom administracji publicznej.
9.               Współudział w tworzeniu Kalendarzowego Planu Działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności,
10.            Prowadzenie innych spraw związanych z współpracą z instytucjami wojskowymi i administracji publicznej dotyczących spraw obronnych wynikających z charakteru wydziału,
11.            Współudział w opracowaniu Powiatowego planu reagowania kryzysowego,
 
IV.             wymagane dokumenty:
1)             list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae;
2)             oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3)             kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia;
4)             dokumenty lub kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie na podobnym stanowisku
5)             kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
6)             inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7)             oświadczenie o:
a.     pełnej zdolności do czynności prawnych,
b.     korzystaniu z pełni praw publicznych
c.     posiadaniu obywatelstwa polskiego;
8)             oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)             oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. obronnych” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 3 lutego 2009r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia  3 lutego 2009r. o godz. 11.00
            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 333 lub 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia   21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie potwierdzające dane, o których mowa w ustępie IV pkt 8  i zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
/-/Albert Macha
  

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2009-01-22