Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

BS.6341.49.2015                                                           Krapkowice, dnia 19 listopada 2015 r.

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469),

podaję do publicznej wiadomości

informację, iż na wniosek nr WIK.6220.1.2015 z dnia 29 października 2015 r. Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 18 w Walcach, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych za pomocą studni nr 3 zlokalizowanej na działce nr 56/2 w Rozkochowie, w ilości Qmax.h=50 m3/h.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Zainteresowane strony mogą składać  wnioski i uwagi w tej sprawie w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, natomiast zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

                                                                                            Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                            Henryk Hehmueller