Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Krapkowicach

 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

POWIATU KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Krapkowickiego

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego, położonej w Krapkowicach przy ul. Sądowej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 185/2 z k.m.8

 

 1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Powiatu Krapkowickiego, położona w Krapkowicach przy ul. Sądowej, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 185/2 z karty mapy 8, dla której Sąd Rejonowy
  w Strzelcach Opolskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
  nr OP1S/00051753/3.
 2. Powierzchnia nieruchomości: działka o powierzchni 0,0422 ha,
 3. Opis nieruchomości: nieruchomość stanowi były plac węglowy przy byłym szpitalu powiatowym.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak planu zagospodarowania przestrzennego
 5. Cena wywoławcza: cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33 486,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć zł).
 6. Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń.
 7. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak zobowiązań.
 8. Wadium: Wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł) oferent zobowiązany jest wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Krapkowicach prowadzone
  w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach Nr 04 8884 0004 2001 0000 0202 0132 w terminie do dnia 25 listopada 2015 r. Za termin wniesienia wadium  uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 9. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 1000  w sali nr 100.
 10. Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z ustawą
  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
 11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Zarządowi Powiatu Krapkowickiego przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Mienia Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój nr 115A telefon 77 40 74 309 lub pokój nr 116 telefon
77 40 74 370.