Przejdź do treści strony WCAG

Informacja Prezydenta Miasta Opole w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Powiatu Krapkowickiego

 

OŚR.6341.52.2015.AW                                                                             Opole, dnia 13.10.2015 r.

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013.267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015. 469)

podaję do publicznej wiadomości,

informację, iż na wniosek (bez numeru) z dnia 09.09.2015 r. Powiatu Krapkowickiego z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, działającego poprzez pełnomocnika Pana mgr inż. Tomasza Sokulskiego, przekazany postanowieniem nr ZW-7107-192/15 z dnia 21.09.2015 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. C.K. Norwida 34 (data wpływu do tut. Organu 23.09.2015 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

 1. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:
  1. wylotów do istniejących rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O:
   • wylot W1 w km 0+655,
   • wylot W2 w km 0+812,
   • wylot W3 w km 0+868,
   • wylot W4 w km 0+931,
   • wylot W5 w km 0+997,
   • wylot W6 w km 1+095,
  2. przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O:
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 0+007,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 0+091,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 0+115,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 0+210,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 0+304,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 0+406,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 0+412,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 0+483,
   • przepust pod drogą powiatową w km 0+546,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 0+557,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 0+557,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 0+667,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 0+700,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 0+740,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 0+767,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 0+827,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 0+919,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 0+985,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+065,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+085,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+065,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+140,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 1+220,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+245,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+265,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+295,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+348,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+388,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+416,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+440,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 1+474,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+474,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+498,
   • przepust pod drogą powiatową w km 1+521,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+546,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+585,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+627,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 1+695,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+695,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+718,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+748,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+778,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+807,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+836,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+854,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 1+856,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+934,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 1+954,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+954,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 1+979,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 1+999,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 2+001,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 2+047,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 2+050,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 2+090,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 2+118,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 2+136,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 2+136,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 2+181,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 2+181,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 2+231,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 2+266,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 2+283,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 2+393,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 2+393,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 2+489,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 2+531,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 2+561,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 2+631,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 2+631,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 2+664,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 2+664,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 2+704,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 2+719,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 2+723,
   • przepust pod drogą powiatową w km 2+760,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 2+808,
   • przepust pod zjazdem – lewa strona drogi w km 2+855,
   • przepust pod zjazdem – prawa strona drogi w km 2+855,
 2. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi (do rowu przydrożnego „bez nazwy” w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O od km 0+000,00 do km 2+938,00), z obszaru przebudowywanej drogi powiatowej nr 1207 O od km 0+000,00 do km 2+938,00 w miejscowościach Wawrzyńcowice i Kujawy wylotami W1 – W6.

                                                                                       Z up. Prezydenta Miasta Opole

                                                                                       Violetta Ciesielczuk

 

Jednocześnie informuję, że:

 • w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (pok. 318), w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek – środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia,
 • zgodnie z art. 35 § 5 ww. ustawy Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,
 • zgodnie z art. 41 § 1 ww. ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; natomiast zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.