Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału ZKO

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE
STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności
 
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – pełny etat
 
1.        Wymagania niezbędne:
 
1)             Wykształcenie wyższe,
2)             minimum 5 letni okres zatrudnienia, w tym łącznie, co najmniej 2 lata pracy na stanowiskach o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),
3)             obywatelstwo polskie,
4)             pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5)             niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
6)             stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
7)             poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do pracy w zakresie informacji niejawnych – min. „poufne”,
8)             nieposzlakowana opinia.
2.        wymagania dodatkowe:
1)              umiejętność obsługi komputera;
2)              samodzielność w podejmowaniu decyzji
3)              komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność
4)              znajomość przepisów prawnych z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności,
 
3.        zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.              Organizacja pracy i nadzór nad  prawidłowym funkcjonowaniem wydziału,
2.              opracowywanie i wysyłanie zbiorczych meldunków i raportów o sytuacji w powiecie, z uwzględnieniem prognozowanych zagrożeń,
3.              planowanie, aktualizacja planów i procedur w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony ludności oraz spraw obronnych,
4.              opracowywanie projektów, zarządzeń i wytycznych Starosty z zakresu obrony cywilnej oraz zarządzeń w zakresie reagowania kryzysowego i spraw obronnych,
5.              prowadzenie i nadzorowanie gospodarki materiałowej formacji OC - powiatu i gmin,
6.              prowadzenie obsługi merytorycznej, organizacyjno – technicznej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
7.              obsługa kancelaryjno – biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji.
 
4.        wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae;
 2. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia;
 4. kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. oświadczenie o:
 7. pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. korzystaniu z pełni praw publicznych
 9. posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 10. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 11. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym;
 12. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału ZKO” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia  2 stycznia 2009r. do godziny. 15.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 2 stycznia 2009r. o godz. 15.10
            Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25 oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 320 lub 326/7.
 
Z kandydatem może być zawarta umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny oraz na czas określony. Umowa zostanie zawarta w trybie ustawy o pracownikach samorządowych.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
/-/Albert Macha
 

 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2008-12-18