Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Prezydentz Miasta Opole w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego

 OŚR.6341.34.2015.AW                                                                                                   Opole, dnia 05.08.2015 r.                                                                             

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013.267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015. 469)

podaję do publicznej wiadomości,

informację, iż na wniosek (bez numeru) z dnia 07.07.2015 r. Powiatu Krapkowickiego z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, działającego poprzez pełnomocnika Pana mgr inż. Marka Klyka, przekazany postanowieniem nr ZW-7107-137/15 z dnia 14.07.2015 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. C.K. Norwida 34 (data wpływu do tut. Organu 17.07.2015 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

 1. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci budowli wylotowej
  W-1 kanału deszczowego DN400 do rowu melioracyjnego „bez nazwy” w km 0+750 i przebudowy budowli wylotowej W-2 kanału deszczowego DN400 do rowu drogowego lewostronnego zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 1837 O w km 5+574.
 2. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi (do rowu melioracyjnego „bez nazwy” w km 0+750 i rowu drogowego lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1837 O w km 5+574), z części pasa drogowego drogi powiatowej nr 1837 O w miejscowości Pisarzowice wylotami W-1 i W-2.

 

                                                                                                  Z up. Prezydenta Miasta

                                                                                                  Małgorzata Rabiega

 

Jednocześnie informuję, że:

 • w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (pok. 318), w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek – środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia,
 • zgodnie z art. 35 § 5 ww. ustawy Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,
 • zgodnie z art. 41 § 1 ww. ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; natomiast zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Metryczka
 • wytworzono:
  10-08-2015
  przez: Anna Piosek
 • opublikowano:
  10-08-2015 11:17
  przez: Anna Piosek
 • zmodyfikowano:
  10-08-2015 11:45
  przez: Anna Piosek
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 2500
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl