Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT DO SPRAW ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH

nowa podstrona, dodana 2008-12-12

 

Załącznik Nr 3
do „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Krapkowicach”
 
 
DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w KRAPKOWICACH
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
REFERENT DO SPRAW ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH
 w POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG
(nazwa stanowiska pracy)
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce pracy:
Powiatowy Zarząd Dróg w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul. Staszica 8
 
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – pełny etat
 
1.       Wymagania niezbędne:
1)              Obywatelstwo polskie;
2)              Ukończony 18 rok życia;
3)              Korzystanie z pełni praw publicznych;
4)              Wykształcenie średnie ekonomiczne lub pokrewne
5)              Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
6)              Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 
2.       Wymagania dodatkowe:
1)              Prawo jazdy kat. B;
2)              Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
3)              Podstawowa znajomość w zakresie prawa pracy;
4)              Komunikatywność i otwartość;
5)              Kreatywność i samodzielność;
 
3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)              Prowadzenie sekretariatu, korespondencji i administracji;
2)              Prowadzenie spraw kadrowych;
3)              Archiwizacja akt;
4)              Przyjmowanie i kontrola formalno-rachunkowa Faktur VAT i rachunków;
5)              Prowadzenie bieżących spraw finansowych w czasie nieobecności Głównego Księgowego.
6)              Sporządzanie obowiązujących sprawozdań i zestawień statystycznych dotyczących zatrudnienia;
 
4.       Wymagane dokumenty:
1)              podanie o przyjęcie na stanowisko referenta;
2)              CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3)              list motywacyjny;
4)              kwestionariusz osobowy
5)              poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
6)              zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska referenta
7)              oświadczenie o niekaralności;
8)              oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków .
 
 
      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko referenta do spraw administracyjno-finansowych” osobiście w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Krapkowicach, ul. Staszica 8, 47-300 Krapkowice, terminie do dnia 29 grudnia 2008 r. do godziny. 10.00. Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Krapkowicach dnia 29 grudnia 2008 r. o godz. 12.00.
      Z regulaminem naboru można się zapoznać w Powiatowym Zarządzie
Dróg w Krapkowicach, ul. Staszica 8 sekretariat oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 077 46 67 347.
 
      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. Staszica 8 w Krapkowicach.
 
 
      Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2005r. Nr 122, poz. 1020)”.
 
 
DYREKTOR
 
Stefan Paterok
 
 
 
Krapkowice 2008.12.12.
  

Podmiot udostępniający: PZD
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Stefan Paterok
Data wytworzenia: 2008-12-12