Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych

 
Załącznik Nr 2 do Regulaminu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 
 
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu i Zamówień Publicznych
 
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – pełny etat
 
Wymagania niezbędne:
1)             Wykształcenie średnie i co najmniej 3 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe;
2)             znajomość przepisów gospodarki nieruchomościami wraz z aktami wykonawczymi;
3)             bardzo dobra znajomość zagadnień z dziedziny informatyki w tym obsługa komputera;
4)             znajomość technologii sieciowych i internetowych;
5)             obywatelstwo polskie,
6)             pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
7)             niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
8)             stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
9)             nieposzlakowana opinia.
wymagania dodatkowe:
1)              znajomość zasad działania elektronicznego obiegu dokumentów
2)              znajomość pakietów biurowych, oraz użytkowych systemów operacyjnych
3)              znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej.
4)              Podstawowa znajomość zagadnień z dziedziny elektroniki
5)              umiejętność usuwania awarii sprzętu komputerowego oraz jego konserwacji
6)              umiejętność pracy w zespole
7)              znajomość przepisów prawnych w zakresie ustawy o samorządzie powiatowym;
 
zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)              prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu i Skarbu Państwa;
2)              przygotowywanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa;
3)              prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność Powiatu;
4)              przygotowywanie dokumentacji do przetargów na dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu;
5)              przygotowywanie projektów umów na dzierżawę , najem nieruchomości Powiatu;
6)              przygotowywanie dokumentów do opłat czynszowych, podatków i opłat lokalnych;
7)              usuwanie prostych awarii sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
8)              zabezpieczenia ciągłości pracy infrastruktury teleinformatycznej starostwa
 
wymagane dokumenty:
 
1)             list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae;
2)             oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3)             kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia;
4)             kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5)             inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6)             oświadczenie o:
a.     pełnej zdolności do czynności prawnych,
b.     korzystaniu z pełni praw publicznych
c.     posiadaniu obywatelstwa polskiego;
7)             oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
8)             oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym;
9)             oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale ZP” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do 17 grudnia 2008r. do godziny. 14.30 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia  17 grudnia 2008r. o godz. 15.10
            Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25 oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 310  lub 326/327.
 
Z kandydatem może być zawarta umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny oraz na czas określony. Umowa zostanie zawarta w trybie ustawy o pracownikach samorządowych.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
/-/ Albert Macha

 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2008-12-01