Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚR.6341.32.2015.AW z dnia 15.07.2015 r.

OŚR.6341.32.2015.AW                                                                                                           

Opole, dnia 15.07.2015 r.

 

 

 

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013.267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015. 469)

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

informację, iż na wniosek (bez numeru) z dnia 22.06.2015 r. Powiatu Krapkowickiego z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, działającego poprzez pełnomocnika Pana mgr inż. Marka Klyka, przekazany postanowieniem nr ZW-7107-121/15 z dnia 29.06.2015 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. C.K. Norwida 34 (data wpływu do tut. Organu 02.07.2015 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. Wykonanie urządzeń wodnych w postaci 5 studni chłonnych betonowych o średnicy wewnętrznej 1500 mm, głębokości 2,85 m i pojemności retencyjnej 5,034 m³, zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego, drogi powiatowej nr 1207 O – ul. Opolskiej w miejscowości Racławiczki, na działce nr 248, k.m. 2, obręb Racławiczki, jednostka ewidencyjna Strzeleczki. W dolnych częściach studni chłonnych zostaną wykonane filtry odwrotne składające się z trzech warstw filtracyjnych: górna o uziarnieniu 50÷100 mm żwiru, środkowa o uziarnieniu 30÷50 mm żwiru oraz dolna o uziarnieniu 10÷30 mm pospółki..
  2. Szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi, z części pasa drogowego drogi powiatowej nr 1207 O – ul. Opolskiej w miejscowości Racławiczki projektowanymi studniami chłonnymi.