Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚR.6341.31.2015.AW z dnia 15.07.2015 r.

OŚR.6341.31.2015.AW                                                                                                    

Opole, dnia 15.07.2015 r.

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013.267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015. 469)

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

informację, iż na wniosek (bez numeru) z dnia 22.06.2015 r. Powiatu Krapkowickiego z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, działającego poprzez pełnomocnika Pana mgr inż. Marka Klyka, przekazany postanowieniem nr ZW-7107-122/15 z dnia 29.06.2015 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. C.K. Norwida 34 (data wpływu do tut. Organu 02.07.2015 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

  1. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci 2 studni chłonnych betonowych o średnicy wewnętrznej 1500 mm, głębokości 2,85 m i pojemności retencyjnej 5,034 m³, zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego, drogi powiatowej nr 1833 O – ul. Opolskiej w miejscowości Ścigów, na działce nr 118, k.m. 2, obręb Ścigów, jednostka ewidencyjna Strzeleczki. W dolnych częściach studni chłonnych zostaną wykonane filtry odwrotne składające się z trzech warstw filtracyjnych: górna o uziarnieniu 50÷100 mm żwiru, środkowa o uziarnieniu 30÷50 mm żwiru oraz dolna o uziarnieniu 10÷30 mm pospółki.
  2. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi, z części pasa drogowego drogi powiatowej nr 1833 O – ul. Opolskiej
    w miejscowości Ścigów projektowanymi studniami chłonnymi.

 

 

Jednocześnie informuję, że:

  • w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (pok. 318), w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek – środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia,
  • zgodnie z art. 35 § 5 ww. ustawy Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,
  • zgodnie z art. 41 § 1 ww. ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; natomiast zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.