Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA PIĄTY NABÓR
NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – pełny etat
1.              Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1.               obywatelstwo polskie,
2.               ukończony 18 rok życia i pełną zdolność do czynności prawnych,
3.               korzysta z pełni praw publicznych,
4.               wykształcenie wyższe magisterskie,
5.               kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą – studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą;
6.               co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż na stanowiskach lub w urzędach o których mowa w art. 3 ust. 4 punkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.):
7.               niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
8.               stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
9.               nieposzlakowana opinia.
2.              Wymagania dodatkowe:
1.              doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w szkole lub placówce oświatowej;
2.              komunikatywność i otwartość,
3.              umiejętność myślenia strategicznego, kreatywność,
4.              znajomość organizacji i zasad funkcjonowania systemu oświaty, w szczególności szczebla ponadgimnmazjalnego,
5.              umiejętność tworzenia budżetu oświatowego,
6.              znajomość przepisów o  systemie oświaty, Karty Nauczyciela, o samorządzie powiatowym, finansach publicznych,
7.              znajomość podstawowych zasad pozyskiwania środków zewnętrznych, aplikowania do programów pomocowych,
8.              umiejętność analizy arkuszy organizacyjnych szkół,
9.              umiejętność obsługi komputera.
 
3.              Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym (w szczególności):
1.               kierowanie wydziałem,
2.               realizowanie zadań w zakresie oświaty:
·                 przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji szkół i placówek oświaty publicznej,
·                 dotacje dla placówek niepublicznych,
·                 nadzór nad działalnością szkół publicznych i niepublicznych w zakresie powierzonych zadań,
·                 ewidencja placówek  oświaty publicznej, organizacja pracy szkół i placówek,
·                 realizacja funduszy specjalnych i celowych,
·                 nadzór nad programami stypendialnymi dla uczniów i studentów,
·                 organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
·                 przeprowadzanie egzaminów na wyższe stopnie awansu zawodowego dla nauczycieli,
·                 kierowanie uczniów do szkół, placówek specjalnych i ośrodków wychowawczych;
3.              nadzór nad pracą wydziału w zakresie kultury, sportu, stowarzyszeń i współpracy z partnerami zagranicznymi.
4.               wymagane dokumenty:
1)             list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae;
2)             oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3)             kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia;
4)             kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5)             inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6)             oświadczenie o:
a)   pełnej zdolności do czynności prawnych,
b)   korzystaniu z pełni praw publicznych
c)   posiadaniu obywatelstwa polskiego;
7)             oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
8)             oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym;
9)             oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału EK” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia  5 grudnia 2008r. do godziny. 14.30 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 5 grudnia 2008r o godz. 15.00
                Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25 oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 303 lub 326/7
Z kandydatem może być zawarta umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny oraz na czas określony. Umowa zostanie zawarta w trybie ustawy o pracownikach samorządowych.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
Starosta Krapkowicki
/-/Albert Macha 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2008-11-20