Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W POWIATOWYM CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ I GOSPODARCZEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 
podinspektora w Powiatowym Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – pełny etat
 
  1. Wymagania niezbędne:
 
1)              Wykształcenie wyższe - ekonomia, administracja, fundusze strukturalne, prawo i inne pokrewne
lub
średnie (kierunki jak wyżej) i co najmniej 3 letni staż pracy, 
2)              obywatelstwo polskie,
3)              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4)              niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
5)              stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
6)              nieposzlakowana opinia.
  1. wymagania dodatkowe:
1.               dobra umiejętność obsługi komputera;
2.               komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność
3.               znajomość obsługi generatora wniosków w zakresie pozyskiwania środków unijnych.
 
  1. zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)              Realizacja zadań z zakresu występowania o wsparcie finansowe z programów Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych,
2)              koordynacja działań i współpracy z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań wykonywanych przy udziale środków funduszy zewnętrznych
3)              inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu realizację „Strategii Rozwoju Powiatu”,
4)              wszechstronna analiza możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego z funduszy zewnętrznych na realizację zadań powiatu krapkowickiego i jednostek organizacyjnych Powiatu,
5)              monitorowanie i rozliczania projektów, które uzyskały wsparcie ze środków unijnych,
6)              organizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych na terenie naszego powiatu dotyczących zagadnień unijnych skierowanych do wszystkich zainteresowanych grup społecznych, w tym organizacji pozarządowych,
7)              podejmowanie działań wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości na terenie Powiatu Krapkowickiego,
8)              gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i publikacji o Unii Europejskiej,
9)              współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz innych dostępnych form wsparcia,
10)           współorganizowanie imprez o tematyce pro europejskiej,
11)           współpraca z organizacjami pozarządowymi ,
12)           współpraca z innymi jednostkami PCIEG województwa opolskiego i ze stronami porozumienia o utworzeniu sieci PCIEG,
13)           bieżąca współpraca z Krapkowickim Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego i promocji,
14)           podejmowanie kontaktów z inwestorami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działań gospodarczych na terenie powiatu,
15)           podejmowanie działań zmierzających do promowania regionu w zakresie gospodarczym i kulturalnym,
16)           realizacja programów gospodarczych zgodnie ze strategią rozwoju regionu- wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej
 
  1. wymagane dokumenty:
1)             list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae;
2)             oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3)             kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia;
4)             kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5)             inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6)             oświadczenie o:
a.     pełnej zdolności do czynności prawnych,
b.     korzystaniu z pełni praw publicznych
c.     posiadaniu obywatelstwa polskiego;
7)             oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
8)             oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym;
9)             oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko podinspektora w PCIEG” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia                         4 listopada  2008r. do godziny. 14.30 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia                              4 listopada 2008r.  o godz. 15.10
            Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25 oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 326/7 lub 303.
 
Z kandydatem może być zawarta umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny oraz na czas określony. Umowa zostanie zawarta w trybie ustawy o pracownikach samorządowych.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
Albert Macha

 

Podmiot udostępniający: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: ANETA DROŻDZ
Data wytworzenia: 2008-10-20