Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę nr 104/2015

BS.6740.72.2015

Krapkowice, dnia 8 kwietnia 2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO 

   

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 104/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. dotycząca pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej (fundament i wieża) EW-1 Krapkowice o mocy 3,3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (droga dojazdowa, plac manewrowy i tymczasowe utwardzenia) oraz zjazdem z drogi gminnej w miejscowości Krapkowice na działkach nr ewid. gruntów 63/3, 64/3, 65/3, 66/3,55 k.m.1. Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro, pokój nr 112,
w godzinach urzędowania, od poniedziałku do piątku istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

 

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Administracji

Architektoniczno - Budowlanej