Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach

nowa podstrona, dodana 2008-10-10

 

Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. osób niepełnosprawnych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Inspektora ds. Osób Niepełnosprawnych w Krapkowicach
 
Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kilińskiego 1
47 – 303 Krapkowice
Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie średnie ( staż pracy 4 lata) lub wyższe (staż pracy 2 lata)
 2. znajomość obsługi komputera,
 3. znajomość obsługi urządzeń biurowych.
 4. prawo jazdy Kat B
Wymagania pożądane:
 1. doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego
 2. praca z osobami niepełnosprawnymi
 3. doświadczenie w zakresie kosztorysowania i dokonywania wycen remontowo – budowlanych
 4. umiejętności organizatorskie,
 5. samodzielność, odpowiedzialność i kreatywność,
 6. orientacja w prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.
 
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
 1. 1.Wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o udzielenie Dofinansowania.
2.        Weryfikacja składanych wniosków.
3.        Przygotowywanie projektów umów dotyczących dofinansowania.
4.        Przygotowywanie projektów decyzji (informacji) dotyczących wysokości przyznawanego dofinansowania oraz sporządzenie wniosków o wypłatę świadczeń ze środków PFRON.
5.        Sprawdzenie pod względem merytorycznym dokumentów.
6.       Przeprowadzanie wstępnej wizji lokalnej w miejscu zamieszkania wnioskodawców czyniących starania o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
7.        Współudział przy odbiorze prac z zakresu likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.
8.        Organizowanie i uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Społecznej ds. rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych.
9.        Nadzór nad działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej:
10.     Udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym o ich prawach i uprawnieniach.
11.     Prowadzenie analizy finansowej środków z PFRON zgodnie z podziałem na zadania.
12.     Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
13.     Przygotowywanie zapotrzebowania na środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
14.     Terminowe sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań.
15.     Wykonywanie bieżących poleceń Dyrektora PCPR.
Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny i CV,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających pracę w jednostce samorządu terytorialnego w tym potwierdzając pracę na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora ds. Osób Niepełnosprawnych” należy składać w terminie do 27.10.2008 r. do godziny 15.30 w PowiatowymCentrum Pomocy Rodzinie, pok. 4, 47 –303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach dnia 28.10.2008r.o godzinie 9,00.  Informacja z otwarcia o godz. 10,00.
Zgodnie z Regulaminem naboru następny etap tj. test i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 29.10.2008r. o godz. odpowiednio test: 10.00 i rozmowa:11.30w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach w pokoju nr 3.
Z regulaminem naboru można się zapoznać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1. lub na stronie www.bip.powiat krapkowicki. pl.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej siedziby Starostwa Powiatu Krapkowickiego w Krapkowicach , ul. Kilińskiego 1.
Dodatkowe informacje tel. 077 44 66 015 lub 44 66 030. 

Podmiot udostępniający: Powiatow Centrum Pomocy Rodzinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Krzeszowska - Stroka
Data wytworzenia: 2008-10-10