Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych 2015

PDFLista Kandydatów do komisji konkursowych.pdf (33,96KB)


Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty

prowadzące działalność pożytku publicznego

na kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty

w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

ogłaszanych w 2015 r.

 

Zarząd Powiatu Krapkowickiego zaprasza organizacje pozarządowe powiatu krapkowickiego oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z powiatu krapkowickiego do zgłaszania maksymalnie dwóch osób na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2015 r.

Imienne zgłoszenia kandydatów prosimy dokonywać na Formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać w terminie do dnia 27.01.2015 r.*

na adres:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

ul. Kilińskiego 1

47-303 Krapkowice

z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowych 2015”.

Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów:

1) organizacje pozarządowe powiatu krapkowickiego,

2) podmioty prowadzący działalność pożytku publicznego w powiecie krapkowickim - podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Kandydaci na członków komisji konkursowych winni wyrazić zgodę na kandydowanie i udział
w pracach komisji.

Zarząd Powiatu Krapkowickiego po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń przygotuje do dnia 30 stycznia 2015 r. „Listę kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2015 r.”

Kandydaci na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2015 r. o zakwalifikowaniu się na listę kandydatów zostaną powiadomieni pisemnie.

Wyboru kandydatów do poszczególnych komisji konkursowych dokona Zarząd Powiatu Krapkowickiego z „Listy kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2015 r.”, uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem.

Tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych określone zostały w Uchwale
Nr LI/318/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015.

Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie kandydata można pobrać ze strony internetowej www.powiatkrapkowicki.pl lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.

 

* liczy się data wpływu do Starostwa - zgłoszenia przesłane po 27.01.2015 r. nie będą rozpatrywane.

DOCFormularz zgłoszeniony.doc (38,00KB)
DOCOświadczenie kandydata na członka 2015.doc (25,00KB)