Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszcenie w sprawie wydania pozwolenia na budowę nr 459/2014 dla Gniotpol Sp. z o.o.

BS.6740.470.2014

Krapkowice, dnia 30 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 459/2014 z dnia 30.12.2014 r. udzielająca pozwolenia na budowę spółce Gniotpol Sp. z o.o z siedzibą w Malnii przy ul. Powstańców 8 i zatwierdzającej projekt budowlany dla inwestycji pod nazwą przebudowa hali serwisowej oraz rozbudowa wiaty z komorą lakierniczą w miejscowości Malnia przy ul. Powstańców na działce nr ewid. gruntów 3266 k.m.1. Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro, pokój nr 112, w godzinach urzędowania, od poniedziałku do piątku istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Z up. Starosty Krapkowickiego
Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji
Architektoniczno - Budowlanej