Przejdź do treści strony WCAG

Rok 2014 kwartał IV - Kadencja 2010-2014

PDFuchw. nr 1237 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 1240 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu LKS Victoria Zyrowa.pdf
PDFuchw. nr 1241 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru ekologii i ochrony zwierzad oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ZHP-Hufiec Krapkowice.pdf
PDFuchw. nr 1242 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu LKS Victoria Zyrowa.pdf
PDFuchw. nr 1243 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf
PDFuchw. nr 1243 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 1243 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 1244 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 1245 w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski złozone w ramach naboru dla projektu Szansa na rozwoj bez barier 2 ....pdf
PDFuchw. nr 1246 w sprawie zmiany uchw. 1059-2014 w sprawie okreslenia podziału środkow PFRON na działalność WTZ w Krapkowicach w 2014 r..pdf
PDFuchw. nr 1246 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 1247 w sprawie zmiany uchw. 1035-2014 w sprawie okreslenia podziału dotacji przyznanej przez Powiat Krapkowicki tytułem dofinans. kosztów działalnosci WTZ w 2014 r..pdf
PDFuchw. nr 1247 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 1248 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf
PDFuchw. nr 1248 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 1249 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zlaacznikami.pdf
PDFuchw. nr 1250 w sprawie wyboru wnioskow o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony srodowiska oraz udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2014 roku 2 tura.pdf
PDFuchw. nr 1251 w sprawie wyboru wnioskow i przyznania dofinans. na realizację zadan objetych programem Aktywny Samorzad w 2014 w ramach modulu I- wydatki inwestycyjne.pdf
PDFuchw. nr 1252 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu ZHP-Hufiec Krapkowice.pdf
PDFuchw. nr 1253 w sprawie zmiany uchw. 1028-2014 w sprawie ustalen zadan oraz wydatkow powiatu w zakresie kultury, kult. fizycznej i sportu, promocji, oswiaty w roku budzetowym 2014 preliminarz.pdf
PDFuchw. nr 1253 zalacznik nr 1 promocja i kontakty zagraniczne.pdf
PDFuchw. nr 1253 zalacznik nr 2 kultura bibliotek,zabytki.pdf
PDFuchw. nr 1253 zalacznik nr 3 - szkoły artystyczne.pdf
PDFuchw. nr 1253 zalacznik nr 4 sport.pdf
PDFuchw. nr 1254 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1254 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 1254 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 1255 w sprawie ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 1256 w sprawie podania do publicznej wiadomosci kwartalnej informacji o wykonaniu budzetu oraz udzielonych umorzen niepodatkowanych naleznosci budzetowych.pdf
PDFuchw. nr 1256 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 1257 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 1258 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023.pdf
PDFuchw. nr 1259 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz udzielenia dotacji z budzetu Powiatu Krapkowickiego w 2014 r. - 3 tura.pdf
PDFuchw. nr 1260 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf
PDFuchw. nr 1260 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 1261 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 1262 w sprawie przedstawienia RIO i Radzie Powiatu projektu uchwały budzetowej na 2015 r. wraz z uzasadnieniem oraz materialami informacyjnymi.pdf
PDFuchw. nr 1262 zalacznik do zalacznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. - dochody.pdf
PDFuchw. nr 1262 zalacznik do zalacznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.- dochody i wydatki adm. rzadowej.pdf
PDFuchw. nr 1262 zalacznik do zalacznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.- dochody i wydatki por. rzadowe.pdf
PDFuchw. nr 1262 zalacznik do zalacznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.- dochody z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska.pdf
PDFuchw. nr 1262 zalacznik do zalacznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.- dotacje celowe.pdf
PDFuchw. nr 1262 zalacznik do zalacznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.- przychody.pdf
PDFuchw. nr 1262 zalacznik do zalacznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.- rachunek dochodow jednost. oswiatowych.pdf
PDFuchw. nr 1262 zalacznik do zalacznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.- wydatki.pdf
PDFuchw. nr 1262 zalacznik do zalacznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.- wydatki majatkowe.pdf
PDFuchw. nr 1262 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1262 zalacznik nr 2 - Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015.pdf
PDFuchw. nr 1262 zalacznik nr 3 - Przewidywane wykonanie 2014.pdf
PDFuchw. nr 1262 zalacznik nr 4 - informacja o sytuacji budzetu.pdf
PDFuchw. nr 1263 w sprawie przedstawienia RIO i Radzie Powiatu projektu uchwaly w sprawie wpf na lata 2015-2023.pdf
PDFuchw. nr 1263 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1263 zalacznik nr 1 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1263 zalacznik nr 2 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1263 zalacznik nr 3 do zalacznika nr 1.pdf
PDFuchw. nr 1264 w sprawie zmiany uchwały Nr 660-2013 ZPK w sprawie wyrazenia zgody na uzyczenie na czas nieoznaczony czesci nieruchomosci niezabudowanej polozonej w Krapkowicach.pdf
PDFuchw. nr 1265 w sprawie wyrazenia zgody na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciela – p. Weronika Smandzik.pdf
PDFuchw. nr 1266 w sprawie wyrazenia zgody na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciela – p. Ewa Kepa.pdf
PDFuchw. nr 1267 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce.pdf
PDFuchw. nr 1268 w sprawie wyboru wnioskow i przyznania dofinansowania na realizacje zadan objetych pilotazowym programem Aktywny Samorzad w ramach modulu I- wyd. inwestycyjne.pdf
PDFuchw. nr 1269 w sprawie wyboru wnioskow i przyznania dofinansowania na realizacje zadan objetych pilotazowym programem Aktywny Samorzad w ramach modulu I obszar A zad 2 oraz obszar D.pdf
PDFuchw. nr 1270 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego TSKN.pdf
PDFuchw. nr 1271 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego - Radical Culture.pdf
PDFuchw. nr 1272 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego - Stowarzyszenie Wsi Odrowaz.pdf
PDFuchw. nr 1273 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Krapkowickie Stowarzyszenie Oswiatowe.pdf
PDFuchw. nr 1274 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf
PDFuchw. nr 1274 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 1275 w sprawie zmiany ukladu budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 1276 w sprawie zatwierdzenia końcowego rozliczenia wykorzystania dotacji celowej Krapkowickiemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o..pdf
PDFuchw. nr 1277 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Dobrej.pdf
PDFuchw. nr 1278 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Krapkowicach.pdf
PDFuchw. nr 1279 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. sw. Marcina w Strzeleczkach.pdf
PDFuchw. nr 1280 w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadania publicznego pn. Krapkowice Fabryka Dobra.pdf
PDFuchw. nr 1281 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf
PDFuchw. nr 1282 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf