Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko inspektora ds. współpracy z inspekcjami, służbami i strażami

STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA  STANOWISKO URZĘDNICZE
 
INSPEKTOR ds. współpracy z inspekcjami, służbami i strażami
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba –  pełny etat
I. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1.              wykształcenie  wyższe,
2.              staż pracy minimum 3 lata, w tym co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku;
3.              obywatelstwo polskie,
4.              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5.              niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
6.              stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
7.               nieposzlakowana opinia
8.               posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dokumentów o klauzuli min.„poufne”
II. Wymagania dodatkowe:
1.               znajomość przepisów w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych;
2.               znajomość ustaw i rozporządzeń samorządowych;
3.               dyspozycyjność;
4.               umiejętność obsługi komputera.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym (w szczególności):
1.               Terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym przygotowywanie oraz aktualizowanie materiałów dla potrzeb Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w szczególności: opracowywanie procedur dotyczących kryzysu oraz działań w czasie jego trwania.
2.               Przygotowywanie projektów porozumień dotyczących współdziałania podległych służb, inspekcji i straży oraz świadczenia wzajemnych usług udostępniania sprzętu specjalistycznego w sytuacjach kryzysowych.
3.               Określanie istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, oraz opracowywanie informacji dotyczących nadzwyczajnych zagrożeń na terenie powiatu i przekazywanie ich do zainteresowanych podmiotów.
4.              Przygotowanie i utrzymanie w aktualności dokumentacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz kierowanie pracami Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w przypadku nieobecności Szefa Zespołu.
5.              Współpraca z Policją, PSP i Strażą Miejską w zakresie wykonywania zadań ochrony ludności i mienia oraz opracowanie oraz aktualizowanie planów działań na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych.
6.              Współdziałanie z właściwymi komórkami administracji rządowej i samorządowej w zakresie obronnym i zajmującymi się zarządzaniem kryzysowym oraz opracowanie propozycji zarządzeń Starosty w zakresie Zarządzania Kryzysowego.
7.              Zbieranie, sprawdzanie oraz przetwarzanie i przekazywanie informacji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych oraz opracowywanie, utrzymywanie i aktualizowanie bazy danych niezbędnych dla zarządzania kryzysowego oraz współudział w realizacji zadań obronnych.
8.              Planowanie i organizacja szkolenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
9.              Planowanie wydatków finansowych na zabezpieczenie działalności w zakresie Zarządzania Kryzysowego.
10.          Obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty
11.          Współdziałanie w zakresie wykonywanych czynności z innymi organami administracji rządowej, organami administracji, innymi jednostkami, wydziałami i współpracownikami Starostwa.
 
IV. Wymagane dokumenty:
1.               list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae;
2.               oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3.               kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
4.               kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5.               inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6.               oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i
7.               oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
8.               oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym;
9.               oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. współpracy z inspekcjami, służbami i strażami” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 25 września 2008r. do godziny. 14.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 25 września 2008r. o godz. 15.00
            Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25 oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 333 lu 326/7.
 
Z kandydatem może być zawarta umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny oraz na czas określony. Umowa zostanie zawarta w trybie ustawy o pracownikach samorządowych.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
/-/Albert Macha
  

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2008-09-10