Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie administracyjnej o cofnięcie bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Panu Januszowi Gruzdzis

BS.6341.22.2014                                                                                 Krapkowice, dnia 10 lipca 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami) oraz  127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że została wydana decyzja w dniu 10 lipca 2014 r., znak BS.6341.22.2014, w sprawie umorzenia wszczętego z urzędu postępowania o cofnięcie bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Krapkowickiego znak ROŚ.6223-20/2000/2001 z dnia 3 grudnia 2001 r. Panu Januszowi Gruzdzis na pobór wód powierzchniowych z rzeki Osobłogi dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej, odprowadzanie wód z MEW oraz odbudowę urządzeń wodnych związanych z funkcjonowaniem MEW.

Treść ww. decyzji stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia oraz jest dostępna w Wydziale Budownictwa i Środowiska Starostwa powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój 310, III piętro, w godzinach urzędowania Starostwa.

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od wyżej wymienionej decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.       

Informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wraz z załącznikiem decyzją Starosty Krapkowickiego znak BS.6341.22.2014, podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń (w dniu otrzymania) w miejscowości Pietna oraz  w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach–bip.powiatkrapkowicki.pl. 

                                                                            Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                            Henryk Hehmueller