Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

BS.6341.20.2014                                                                                  Krapkowice, dnia 8 lipca 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) oraz  127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

 

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że została wydana decyzja w dniu 8 lipca 2014 r., znak BS.6341.20.2014 w sprawie udzielenia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie i likwidację urządzeń wodnych
w ramach realizacji inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy Malni iChoruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”.

Treść ww. decyzji stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia oraz jest dostępna w Wydziale Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 (pokój 112), I piętro, w godzinach urzędowania Starostwa.

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od wyżej wymienionej decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.       

Informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wraz z załącznikiem decyzją Starosty Krapkowickiego znak BS.6341.20.2014, podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń (w dniu otrzymania) w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Malnia i Chorula oraz  w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach – bip.powiatkrapkowicki.pl. 

                                                                                               Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                               Henryk Hehmueller