Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent w Wydziale Organizacyjnym

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 
 
Samodzielny Referent w Wydziale Organizacyjnym
 
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
 
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – pełny etat
 
1.        Wymagania niezbędne:
1)             Wykształcenie średnie i co najmniej 2 letni staż pracy;
2)             obywatelstwo polskie,
3)             pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4)             niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
5)             stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
6)             nieposzlakowana opinia
7)             znajomość funkcjonowania Powiatu Krapkowickiego.
2.        wymagania dodatkowe:
1)              umiejętność obsługi komputera;
2)              komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność,
 
3.        zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)             prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty ;
2)             wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Starosty;
3)             przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do Starostwa;
4)             przekazywania właściwym wydziałom zadekretowanej korespondencji,
5)             organizowanie przyjęć interesantów zgłaszających się do Starosty i Wicestarosty;
 
 
4.        wymagane dokumenty:
1)             list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae;
2)             oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3)             kserokopia świadectw pracy;
4)             kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5)             inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6)             oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i
7)             oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
8)             oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym;
9)             oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
 
 
 
 
     
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Organizacyjnym” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 10 września 2008r. do godziny. 13.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 10 września 2008r. o godz. 14.00
            Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25 oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 326 lub 327.
 
Z kandydatem może być zawarta umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny oraz na czas określony. Umowa zostanie zawarta w trybie ustawy o pracownikach samorządowych.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
/-/Albert Macha
 
 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2008-08-26