Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Młodszy referent w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

nowa podstrona, dodana 2008-08-14

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Młodszego referenta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 
 
Nazwa i adres jednostki
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Miejsce wykonywania pracy
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 21
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – pełny etat
 
1.       Wymagania niezbędne:
1)              Wykształcenie średnie geodezyjne 
2)              obywatelstwo polskie,
3)              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4)              niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
5)              stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
6)              nieposzlakowana opinia.
2.       wymagania dodatkowe:
1.              dobra umiejętność obsługi komputera;
2.              komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność
 
3.       zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.              przygotowywanie dokumentów geodezyjno-kartograficznych do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych;
2.              przygotowywanie map oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego przeznaczonych do sprzedaży;
3.              sporządzanie reprodukcji map i dokumentów związanych ze sprzedażą oraz ze zgłaszaniem prac geodezyjnych;
4.              archiwizowanie dokumentów wpływających do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
5.              prowadzenie innych spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 
4.       wymagane dokumenty:
1)              list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae;
2)              oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3)              kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia;
4)              kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5)              inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6)              oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu obywatelstwa polskiego;
7)              oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
8)              oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym;
9)              oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko Młodszego referenta w PODIK” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia  3 września 2008r. do godziny. 15.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 3 września 2008r o godz. 15.15
                Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25 oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 44 66 877 lub 77 40 74 326/7 lub 303.
 
Z kandydatem może być zawarta umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny oraz na czas określony. Umowa zostanie zawarta w trybie ustawy o pracownikach samorządowych.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
Albert Macha 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sabina Stryja
Data wytworzenia: 2008-08-14