Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Geodeta Powiatowy

nowa podstrona, dodana 2008-08-14

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
 
Geodeta Powiatowy
 
 
Nazwa i adres jednostki
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Miejsce wykonywania pracy
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 21
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – pełny etat
 
1.       Wymagania niezbędne:
1.       Wykształcenie wyższe geodezyjne,
2.       uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
3.       2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego.
4.       obywatelstwo polskie,
5.       pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6.       niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
7.       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
8.       nieposzlakowana opinia.
2.       wymagania dodatkowe:
1.              dobra znajomość programu Geo-Info 
2.              dobra znajomość programu EGB 
3.              umiejętność obsługi komputera;
4.              samodzielność w podejmowaniu decyzji
5.              komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność
6.              Znajomość podstawowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 
3.       zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.              prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładania osnów szczegółowych, ochrony znaków geodezyjnych oraz prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie
2.              kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
3.              przygotowywanie warunków technicznych robót geodezyjnych,
4.              sporządzanie okresowych sprawozdań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym
5.              gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz dotacjami na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne
6.              prowadzenie innych spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 
4.       wymagane dokumenty:
1.       list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae;
2.       oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3.       kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia;
4.       kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5.       inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6.       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu obywatelstwa polskiego;
7.       oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
8.       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym;
9.       oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko Geodety Powiatowego” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia
3 września 2008. do godziny. 14.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 3 września 2008r o godz. 14.30
                Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25 oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 44 66 877 lub 77 40 74 326/7 lub 303.
 
Z kandydatem może być zawarta umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny oraz na czas określony. Umowa zostanie zawarta w trybie ustawy o pracownikach samorządowych.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
Albert Macha
 

 
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sabina Stryja
Data wytworzenia: 2008-08-14