Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis do ewidencji instruktorów

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Transportu

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, parter – sala obsługi petenta.

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – piątek od 7.30 – 18.00

Tel. 77 40 74 323, 77 40 74 336

mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23),

Informacje:

 Ewidencję instruktorów prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania.

Instruktorem jest osoba, która:

 • posiada prawo jazdy:
  • kat. A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się
   o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
  • kat. B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się
   o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się  o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
  • kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
  • kat. T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się
   o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T.
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 • ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  •  prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 • jest wpisana do ewidencji instruktorów.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy wraz z załącznikami.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiana jest po złożeniu kompletnego wniosku.

Po złożeniu wniosku (wraz z załącznikami) o wpis do ewidencji instruktorów,  Starosta zgłasza kandydata na instruktora na egzamin do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę. Po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego, Starosta wpisuje osobę do ewidencji instruktorów, wydając jednocześnie instruktorowi legitymacje instruktora oraz nadając instruktorowi numer ewidencyjny.

DOCwniosek_instruktor.doc (1,04MB)
 

Wpis lub odmowa wpisu do ewidencji instruktorów następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 Opłaty:

Opłata za wpis do ewidencji instruktorów wynosi 50,00 zł.

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Starostwa (parter, obok sali obsługi petenta), która jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.00, dokonać wpłaty z wykorzystaniem karty płatniczej lub dokonać przelewu na rachunek bankowy podany poniżej:

 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Bank Spółdzielczy Krapkowice

Nr rachunku: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001

(tytułem: opłata komunikacyjna za wpis do ewidencji instruktorów)

Obowiązki instruktora:

Instruktor jest obowiązany:

1)przekazywać staroście:

a)numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,

b)informację o zmianie danych;

2)corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego,

3)do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach;

4)rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;

5)poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;

6)posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymację instruktora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu.